Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Alle artikelen van het Vakblad Tax Assurance

RSS

Horizontaal toezicht en ‘window dressing’

Richard Cornelisse - Column

Wat als horizontaal toezicht door externe tax assurance specialisten zou zijn beoordeeld, zoals ook de AFM objectief en met inzet van deskundigheid publieke accountants beoordeelt? Wat zouden de conclusies zijn geweest over het effectief functioneren?

.

Back to the Future

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Tegen de tijd dat deze aflevering van het Vakblad Tax Assurance bij u in de bus is geploft, zullen weer de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden. Er is waarschijnlijk een nieuwe staatsecretaris van Financiën. Er zal iets meer bekend zijn over de voorstellen voor herziening van het Amerikaanse belastingstelsel. Er zullen weer legio artikelen verschenen zijn over de noodzaak tot herziening van het Nederlandse belastingstelsel. Ongetwijfeld zullen er weer voorstellen van de Europese Commissie onder vuur zijn genomen door de Europese fiscale vakbroeders en werkgeversorganisaties. Dat laatste zal geen verassingen opleveren. Ongeacht welk voorstel dan ook, de kritiek zal als altijd zijn: slecht voor de Europese concurrentiepositie, prijsgeven van bedrijfsgeheimen, toegenomen kosten van compliance, belastingdiensten hebben de capaciteit niet om deze (nieuwe) informatie te verwerken, strijdig met een/het Europees Verdrag, en de tot nu toe genomen maatregelen (BEPS e.d.) moeten eerst inzinken. NGO’s zullen ook voorspelbaar op nieuwe Commissie-voorstellen reageren: dat ze niet ver genoeg gaan, ongelijkheid in de hand werken en dat honderd-miljardmiljoen belasting ontweken wordt in Afrika.

.

Het verdelen van verantwoordelijkheid tussen tax en business

Jordy de Haan - Hoofdartikel

Elke onderneming wil haar strategische doelstellingen behalen en zijn corporate governance-structuur op een optimale manier inrichten. Een belangrijk aspect hierin is om compliant te zijn aan de wet- en regelgeving op het gebied van de fiscaliteit. Hierbij kan de onderneming gebruikmaken van een zogenaamde Internal Control Framework van COSO, waarin interne risicobeheersingsmaatregelen (i.e., key controls) worden gemonitord. Om de effectiviteit en efficiëntie te waarborgen dient de onderneming drie verdedigingslinies vorm te geven. Elke verdedigingslinie heeft haar eigen verantwoordelijkheden en specifieke functie- en takenpakket, die op een evenwichtige wijze binnen de onderneming zijn verspreid. De Belastingdienst kan op zijn beurt een bijdrage leveren door middel van het toepassen van coöperatieve compliance. In deze bijdrage probeer ik een raamwerk te schetsen waarin de verdeling van ownership en verantwoordelijkheden tussen tax en de business dient plaats te vinden.

.

Pontius Pilatus

Eelco van der Enden - Blog

De OECD verdedigt te vuur en te zwaard het ‘arm’s length principle’ als moeder aller waarheden om tot een juiste interne verrekenprijs te komen. Dat is tegen het zere been van sommige niet-OECD-landen. Die vinden het aanmatigend dat ‘het Westen’ dicteert wat een juiste interne verrekenprijs is.

.

Monitoren van kwaliteit bij uitbesteding van btw-compliance naar een shared service center

Ron Nikken - Hoofdartikel

Wanneer de btw-compliance wordt uitbesteed aan een shared service center in het buitenland, zal de onderneming naast de gebruikelijke controlemaatregelen en monitoring extra maatregelen moeten nemen om de geografische en culturele afstand te overbruggen. Vooral het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit zijn belangrijke aandachtspunten. De btw-afdeling is daarbij een spin in het web en zal vanwege de specifieke kennis vaak meerdere petten op hebben.

.

Process mining binnen de fiscale functie

Huub Stringer - Hoofdartikel

Process mining zal door veel fiscalisten geassocieerd worden met Business Process Management (BPM) en Data Analytics. Volledig geautomatiseerd procesmanagement gebeurt in het algemeen nog niet in de fiscale functie. Op basis van events en deelwaarnemingen worden nu de risico’s bepaald en de processen verbeterd. Door mogelijkheden en ontwikkelingen van data-analyse en process mining tools kan gewerkt worden aan geautomatiseerde event logging. Zo worden de feitelijke processen getoond en kan de fiscale monitoring een serieuze innovatieslag maken.

.

De verborgen waarde van de omzetbelasting (3)

Alex Wijnen, Edwin van Loon, John Sloot - Hoofdartikel

In een serie artikelen zetten de auteurs de werkelijke waarde van de btw voor u uiteen. Teneinde de btw op de juiste waarde te kunnen inschatten is het begrijpen van het systeem van heffing noodzakelijk. In de vorige artikelen hebben de auteurs de grondslag gelegd voor een beter begrip omtrent de waarde van btw voor elke onderneming. In deze editie wordt dieper ingegaan op de waarde van de omzetbelasting voor de maatschappij en stellen de auteurs een aantal kritische vragen over de effectiviteit van het huidige btw-stelsel.

.

Handhaving voorbij compliance

Adriaan Denkers - Hoofdartikel

Dit artikel beschrijft een handhavingsschema. Het schema omvat, naast interventies gericht op repressie en op compliance, ook interventies die gericht zijn op het faciliteren van het gewenste gedrag. Het schema deelt interventies daarnaast ook in naar de intensiteit van de interventies; van de weinig ingrijpende passieve interventies, tot de actieve interventies met een zeer grote impact. Het artikel besluit met mogelijke toepassingen van dit schema in de praktijk van de handhaving.

.

Interessant

Eelco van der Enden - Blog

Binnen de EU, parlement en Commissie is een debat gaande over de toekomst van het belastingadviesvak in Europa. Via enquêtes wordt verschillende gremia gevraagd hun visie te geven. Heel kort door de bocht gaat het er feitelijk om of het belastingadviesvak een gereguleerd beroep moet worden of niet. En zo ja, of dit op Europees niveau vormgegeven zou moeten worden of nationaal. Laat ik vooropstellen dat het mij werkelijk geen bal uitmaakt. Het werk dat onder tax assurance valt zie ik al lang niet meer als ‘belastingadvies’. Dat is het namelijk niet. Het gaat over data en procesverbetering. Eigenlijk over ‘operations’ en ‘IT’. Fiscale wetgeving heeft bij tax assurance het primaat niet meer, net zo min als arbeidsrecht voor de HR-functie of het Wetboek van Koophandel voor ‘sales’. Niet dat het niet belangrijk is. Integendeel. Maar niet leidend. Het is een onderdeel van het HR- en sales-proces.

.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gevolgen voor het loonheffingen control framework

Elmer van Lienen, Mathijs Gersie - Hoofdartikel

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese verordening (General Data Protection Regulation) die regelgeving rondom gegevensbescherming in Europa verder regelt en uniformeert. De AVG gaat over het beheren van persoonsgegevens en hoe hiermee wordt omgegaan. De regels zijn van toepassing op alle verwerkingsverantwoordelijken en gegevensverwerkers in de EU.

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en zal deze worden gehandhaafd. Organisaties zullen zich dus tijdig en goed moeten voorbereiden op de nieuwe regels.

.

Hybride mismatch acrobaat

Eelco van der Enden - Blog

Onlangs stond in Het Financieele Dagblad een artikel over de wenselijkheid/onwenselijkheid tot regulering van het vak van ‘toezichthouder’ voor de zorgsector en woningbouwcorporaties. Uit onderzoek bleek dat de ‘toezichthoudende ervaring’ en ‘kennis’ bij veel commissarissen van woningbouwcorporaties en zorgverleners beneden de maat was. De onderzoekers pleiten voor regulering. Dat wil zeggen: een opleiding met test die een minimum aan theoretische en praktische kennis moet garanderen. Belangenverenigingen van zorg- en woningbouwcorporaties toezichthouders waren tegen. ‘Wij stoppen onze energie liever in het verbeteren van ons cursusaanbod’.

.

Discussie over toegevoegde waarde horizontaal toezicht grote ondernemingen beslecht?

Lisette van der Hel-van Dijk - Algemeen

Al sinds de invoering in 2005 is er discussie over de toegevoegde waarde van het zogenoemde horizontaal toezicht van de Belastingdienst. Eind 2011 heeft een externe commissie – de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (hierna: de commissie-Stevens) – onderzoek gedaan naar onder andere de effectiviteit en efficiency van het horizontaal toezicht. Dit onderzoek leidde in 2012 tot de conclusie dat de Belastingdienst onvoldoende informatie tot zijn beschikking had om de effectiviteit en efficiency van horizontaal toezicht te meten.

.

Tax is where the environment was 23 years ago (for some…)

Eelco van der Enden - Blog

Afgelopen week was ik uitgenodigd om te spreken op een seminar van de ALDE-fractie in het Europees Parlement over Public Country-by-Country-Reporting (PCbCR). U weet wel, het voorstel van de Europese Commissie om bedrijven met een omzet van meer dan € 750.000.000 meer inzicht te laten geven in de fiscale positie. Niet iedereen is blij met dit voorstel. Business Europe, American Chamber of Commerce maar ook de OECD zien het niet zitten. De laatste vanwege het feit dat ze bang zijn dat de internationale consensus over inlichtingenuitwisseling tussen belastingdiensten en BEPS in gevaar komt. Geen idee of dat zo is.

.

De verborgen waarde van de omzetbelasting (2)

John Sloot, Alex Wijnen, Edwin van Loon - Hoofdartikel

In een serie artikelen zetten de auteurs de werkelijke waarde van de btw voor u uiteen. Teneinde de btw op de juiste waarde te kunnen inschatten is het begrijpen van het systeem van heffing noodzakelijk. In de vorige editie hebben de auteurs de grondslag gelegd voor een beter begrip omtrent de waarde van btw voor elke onderneming. In deze editie wordt dieper ingegaan op enkele deelonderwerpen die in de praktijk vaak aanleiding geven tot verschillende interpretaties omtrent de juiste btw-behandeling en regelmatig leiden tot het missen van kansen op het gebied van btw-optimalisatie.

.

Relevante belastingdata vanuit transfer pricing en btw: de ‘Waarom’, ‘Wat’ en ‘Hoe’

Richard Cornelisse, Edwin van Loon - Hoofdartikel

De belastingmoraal verschuift. Steeds meer wordt iets wat wettelijk gezien mag, niet automatisch ook geaccepteerd door de publieke opinie. Reputatieschade dreigt. Belastingdiensten worden ook scherper, op zowel directe als indirecte belastingen. Ze willen vaker, sneller en meer gegevens zien. Daarnaast is er een tendens om de eindverantwoordelijkheid voor fiscale zaken hoger in de onderneming te leggen; in het Verenigd Koninkrijk ligt die sinds vorig jaar zelfs al bij de raad van bestuur.
Die twee tendensen stellen eisen aan de interne fiscale afdelingen en de externe accountants, maar bieden ook kansen. De gegevens die de belastingdiensten eisen, zouden door het bedrijf zelf goed gemonitord en geïnterpreteerd moeten worden. Zo kan worden gekeken in hoeverre die gegevens misschien wijzen op ongewenste situaties en te grote belastingrisico’s. Het kan ook zo zijn dat die gegevens duidelijk maken dat het bedrijf er misschien goed aan doet de bedrijfsprocessen anders te organiseren.
Door samenwerking van fiscale specialisten kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale fiscale reilen en zeilen van de multinational ontstaan. Van daaruit is een beter zicht op mogelijk gewenste investeringen voor het bedrijf mogelijk. Zo kan fiscaliteit de plaats innemen die het misschien altijd al verdient: als belangrijk onderdeel van het totale overkoepelende ondernemingsbeleid.

.

Real-time monitoring van transacties; een logische stap op weg naar continue tax assurance!

Willem Veldhuizen, Emiel van Kampen - Hoofdartikel

In dit artikel zetten de auteurs uiteen tegen welke problemen u kunt aanlopen bij het achteraf monitoren van uw administratie. Vervolgens schetsen zij aan de hand van praktijkvoorbeelden de foutgevoeligheid van een extra comptabele oplossing naast een ERP-systeem. Zij laten zij zien hoe real-time monitoring een bedrijf helpt om het proces te beheersen. De auteurs trekken de conclusie dat het gebruik van real-time monitoring in combinatie met steekproeven kan leiden tot continue tax assurance.

.

Fiscale gedragscodes: een nieuwe realiteit

Eelco van der Enden, Manon van Aalst - Hoofdartikel

Door de toegenomen maatschappelijke aandacht voor fiscaliteit is men het belastingbeleid van ondernemingen gaan zien als onderdeel van de ‘corporate governance’ (behoorlijk bestuur) van ondernemingen. Recente ontwikkelingen laten zien dat good tax goverance en tax codes of conduct steeds worden ingezet door ngo’s en overheden om fiscaal gedrag van ondernemingen te sturen. In dit artikel wordt een aantal voorbeelden besproken. De auteurs stellen kanttekeningen bij ‘soft law’-concepten die de effectieve werking hebben van een formele wet.

.

Invloed van de ‘Europese’ vennootschapsbelasting op de tax assurance van grote ondernemingen

Lisette van der Hel-van Dijk, Bas Herrijgers - Hoofdartikel

In oktober 2016 heeft de Europese Commissie (EC) nieuwe Richtlijnvoorstellen gelanceerd die moeten leiden tot een gemeenschappelijk vennootschapsbelastingsysteem binnen de Europese Unie (EU), genaamd de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Volgens de EC zal de invoering moeten leiden tot het terugdringen van belastingontwijking binnen de EU. De CCCTB zal bovendien leiden tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven en – vanuit fiscaal oogpunt – tot een betere werking van de interne markt. In deze bijdrage staat de mogelijke impact van de invoering van de CCCTB-voorstellen op ondernemingen en belastingautoriteiten, vanuit het perspectief van tax assurance, centraal. De invoering van de CCCTB lijkt forse gevolgen te hebben voor de tax functie van internationaal opererende onderne-mingen en voor de uitvoeringspraktijk van belastingdiensten. Of de compliancekosten van ondernemingen met de invoe-ring van de CCCTB daadwerkelijk zullen dalen is de vraag. De overgang naar de CCCTB (eenmalig) en mogelijke im-plementatieverschillen tussen lidstaten (structureel) zullen immers kosten met zich mee brengen. We concluderen dat de werkzaamheden van de tax functie zullen veranderen door het wegvallen van transfer pricingproblematiek binnen de EU. We concluderen ook dat de invulling van het fiscale toezicht nauwelijks aandacht heeft gekregen in de Richtlijn-voorstellen en dat er nog een lange weg te gaan is voor er sprake is van één Europese controle vennootschapsbelasting.

.

De gemoderniseerde handhavingsregie van belastingdiensten

Fieke van der Vlist - Opinie

‘Van de Keniaanse Belastingdienst tot aan Belastingdiensten in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nederland, Costa Rica, Roemenië en Suriname. Waar ik mijn intrede ook deed, “responsive regulation” was altijd het antwoord op de vraag hoe keuzes in het uit te oefenen toezicht op belastingplichtigen – meer specifiek grote ondernemingen – worden gemaakt’.

.

Fiscale rechtsbescherming, een onrustig bezit

Dick Barmentlo - Column

Het is opvallend hoe vaak de laatste tijd in de pers aandacht wordt gevraagd voor het belang van fiscale rechtsbescherming. Die vraag komt niet alleen van de zijde van vertegenwoordigers van belastingplichtigen, maar ook uit de wetenschap. Het begon met een vlammend betoog van prof. Stevens in Het Financieele Dagblad eind november vorig jaar. Stevens’ centrale punt is het dilemma in de rechtsstaat: de overheid moet rechtshandhaving garanderen maar dat staat op gespannen voet met rechtsbescherming. De aanleiding voor deze cri de coeur van Stevens waren de internationale ontwikkelingen op het gebied van BEPS en het aannemen van de ‘anti-BEPS-richtlijn’.

.

In gesprek met… Tweede Kamerlid Roland van Vliet

Eelco van der Enden - Interview

Roland van Vliet, landelijk bekend geworden als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, maar binnen de fiscale wereld vooral bekend als een professional met een mening over ons fiscale bestel. Binnenkort zal Van Vliet de Tweede Kamer verlaten om zijn ervaring en netwerk in te zetten voor zijn consultingbedrijf. Van Vliet, die zijn politieke roots had in de provinciale politiek van Limburg en de PVV, opereert sinds maart 2014 als éénmansfractie, maar is sinds april 2015 wel lid geworden van de VVD. Veel fiscaal-juristen met ervaring in de advieswereld en het bedrijfsleven kent de Tweede Kamer niet. Vandaar dat het Vakblad de kans aangreep de aan de Rijksuniversiteit Maastricht afgestudeerde fiscaal-jurist in zijn hoedanigheid als Kamerlid naar zijn mening te vragen wat hem zoal bezighoudt in de huidige fiscale wereld.

.

De nieuwe Trias Fiscalia

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Voor u ligt een wederom veelzijdig nummer van het Vakblad Tax Assurance. Als u de verscheidenheid van de artikelen ziet, bekruipt zich bij u wellicht ook het gevoel hoe ongelofelijk veelomvattend het vak tax assurance is. Het is eigenlijk nooit saai en constant in verandering. Mede omdat het niet alleen gaat over veranderingen in wetgeving of jurisprudentie.

.

Michael Cohennen: (michael cohent, heeft gemichaelcohend)

Eelco van der Enden - Blog

Met opzet feiten ontkennen die onwelgevallig zijn. Synoniem: jokken, politiek handig

Sommige mensen zijn gezegend met het vermogen de grootste problemen gewoon te ontkennen. Wij zagen dat laatst met de advocaat van Trump, ene Michael Cohen. Hij werd door CNN-anchor Brianna Keiler op redelijke toon gevraagd wat hij van de achterstand van Trump vond in dalende peilingen. Cohen’s antwoord: ‘Says who?’. ‘Ehhh… nou… de peilingen’. Lange stilte…‘Welke peilingen’. ‘Ehh… nou alle peilingen’. ‘Says who?’. ‘Ik heb uw vraag beantwoord… alle peilingen’. Vervolgens beschuldigt Cohen Keiler ervan dit soort vragen nooit te stellen aan het Clinton-kamp en negeert haar daarna volkomen.

.

Haktechnisch overleg

Eelco van der Enden - Blog

“Ik wil het niet hebben over de Belastingdienst, horizontaal toezicht. Daar wordt iedereen toch al mee doodgegooid. En ook niet over Blockchain. Als je het woord ‘Blockchain’ niet elke drie zinnen gebruikt, ben je niet meer sexy. Ik wil het ook niet hebben over ‘master files’ en ‘audit of tax’. Ik kan die begrippen niet meer horen. Data extraction is ook zoiets. Of compliance. Of TCF, public country-by-country-reporting en ‘in the cloud’”. Zo begon de voorzitter van ons vaktechnisch overleg dat wij begin deze week hadden. Het vaktechnisch overleg dat wekelijks wordt gehouden en waar met name jonge blozende (in mijn ogen) jongens en meisjes gewapend met wetboek, Vakstudie en WFR enigszins onzeker naar binnen schuiven. Onzeker omdat het vaktechnisch overleg plaatsvindt in een soort onaangename hak-cultuur. Een constante elkaar vliegen afvangende kakofonie van opgeblazen ego’s die allemaal willen laten zien hoe slim ze zijn. Een grote BNB- en wetsartikelenbrij werd wekelijks over ons uitgestort. Inderdaad… ‘werd’.

.

Groothertogdom Nederland

Eelco van der Enden - Blog

Afgelopen week bereikte ons het bericht dat het Groothertogdom zijn fiscale controles gaat aanscherpen. Zo zal er door de Luxemburgse belastingdienst gekeken worden of leningen tussen vennootschappen binnen concernverband wel zakelijk zijn. Tevens gaan ze beoordelen of concernfinancieringsmaatschappijen wel voldoen aan het ‘substance-vereiste’. Het ‘arm’s length-principle’ en ‘substance-vereiste’ zijn sinds tientallen jaren de internationale fiscale norm waaraan bedrijven zich te houden hebben. Het feit dat Luxemburg expliciet aangeeft dit te gaan controleren is dus best wel opmerkelijk. Wat deed de Luxemburgse belastingdienst dan tot nu toe? Enkel aangiften afstempelen? Dit bericht werd gekoppeld aan de mededeling dat Luxemburg haar vennootschapsbelastingtarief gaat verlagen van 21% naar 19%. Het Luxemburgse voorbeeld laat zien hoe gunstig fiscaal beleid vroeger gevoerd werd en in de toekomst gevoerd gaat worden.

.

Onder Panamese vlag

Hein Kloosterman - Column

De zogenoemde Panama Papers lieten een groot aantal mensen schrikken. Ik schrik niet meer zo gauw. Wat mij verbaasde was de houding van veel politici: ‘Ontgaan is net zo erg als ontduiken’ en ‘Dat adviseurs zich hiervoor lenen’.
In het boek Dit kan niet waar zijn laat Joris Luijendijk zien dat in de bancaire wereld het blind nastreven van opbrengst, of de klant nu wel nut heeft bij een product of niet, erbij lijkt te horen. Het productaanbod is met andere woorden amoreel (wat iets anders is dan immoreel).

.

De Zon der Fiscale Verlichting

- Hoofdredactioneel

Je zou haast vergeten dat in deze turbulente tijden tax assurance een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt. Wie is er nu geïnteresseerd in ons mooie vak als fanatici een spoor van dood en verderf door Europa trekken, Britse populisten het Verenigd Koninkrijk aan het ontbinden zijn, in de Verenigde Staten de Republikeinen ‘bijbel en geloof’ leidend willen laten zijn bij wetgeving en onderwijs en het politieke compromis in Europa een relikwie uit het verleden lijkt te zijn?

.

De verborgen waarde van de omzetbelasting (1)

Alex Wijnen, Edwin van Loon, John Sloot - Hoofdartikel

In een serie artikelen proberen de auteurs de werkelijke waarde van de btw voor u uiteen te zetten. Teneinde de btw op de juiste waarde te kunnen schatten is het begrijpen van het systeem van heffing noodzakelijk. In eerdere edities van dit vakblad zijn diverse deelonderwerpen uit de btw onder de loep genomen, waarmee voor de liefhebber een zekere mate van verdieping is gegeven. Voor alle overige lezers van het vakblad blijft de btw een vakgebied waarmee ze weinig affi-niteit lijken te hebben. Waarom zou iemand buiten de fiscale btw-praktijk langer stilstaan bij dit belastingmiddel als er in de financiële verslagging en de controle op de financiële verslaglegging nauwelijks aandacht aan wordt besteed?

.

Fiscaalrechtelijke incorporatie van aanvullende Nederlandse documentatieverplichtingen voor verrekenprijzen

Clive Jie-a-Joen, Bert Middelkoop - Hoofdartikel

Dit artikel beschrijft vanuit een internationaal en nationaal perspectief de aanleiding tot de wettelijke incorporatie in 2016 van de aanvullende Nederlandse verrekenprijsdocumentatieverplichtingen. Ook gaat het artikel in op de Nederlandse entiteiten van een multinationale onderneming (MNO) die kwalificeren voor het opstellen van deze aanvullende verreken-prijsdocumentatie, op de inhoud van de aanvullende documentatie, het moment waarop de documentatie gereed dient te zijn en de mogelijke gevolgen voor kwalificerende entiteiten ten aanzien van deze aanvullende verrekenprijsdocumenta-tieverplichtingen.

.

Meer ‘guidance’ tax control frameworks: lang verwacht, niet gekregen…

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) heeft in mei 2016 het langverwachte rapport Buil-ding Better Tax Control Frameworks het licht doen zien.1 In het fiscale toezicht – en met name in zogenoemde co-operative compliance strategieën – is een Tax Control Framework (TCF) een onmisbaar element voor bedrijven om o.a. invulling te geven aan transparantie. Evaluaties laten zien dat zowel in Nederland als in het buitenland hierover on-duidelijkheid bestaat en er meer behoefte is aan ‘guidance’. In deze bijdrage geef ik een samenvatting van de OESO guidance en plaats die in het perspectief van recente ontwikkelingen. Ik concludeer dat er lang naar deze guidance is uitgekeken, maar dat die helaas niet tegemoet komt aan de verwachtingen. Gezien de aandacht die de compliance van grote ondernemingen in het huidige tijdsgewricht krijgt en het adagium van ‘transparantie’ dat daarmee verbonden is, lijkt echte samenwerking tussen belastingdiensten nog ver weg.

.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties vanuit een beheersingsbenadering

Elmer van Lienen, Marieke Louwen - Hoofdartikel

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) heeft per 1 mei 2016 de verklaring arbeidsrelaties, die opdrachtgevers vrijwaring kon verschaffen omtrent de inhoudingsplicht voor de loonheffingen bij het inhuren van zelf-standigen zonder personeel (hierna: zzp’ers), vervangen.
Veel organisaties realiseren zich dat zij zich moeten voorbereiden op de Wet DBA. Nog te vaak hebben organisaties hierbij echter geen aandacht voor de processen en risicobeheersing op lange termijn. Ons advies is om hier wel bij stil te staan en de processen onderdeel te laten uitmaken van het loonheffingen control framework (hierna: LCF), waardoor de organisatie de stap naar horizontaal toezicht kan maken.

.

Een nieuwe stap in kwaliteit fiscale praktijk en horizontaal toezicht

Jan Zweekhorst - Algemeen

De afgelopen jaren leek het erop dat het horizontaal toezicht een langzame dood zou sterven. Met name het fiscaal dienstverlenersconvenant leek stil te staan. Er werden nauwelijks nieuwe convenanten afgesloten en binnen de bestaande convenanten werden nauwelijks aansluitovereenkomsten gesloten. Veel fiscaal dienstverleners, veelal accountants/advieskantoren vroegen zich af of ze het convenant niet moesten opgeven en andere twijfelden aan het afsluiten ervan. De negatieve geluiden kregen na het rapport van de commissie-Stevens de overhand, leek het. De Belastingdienst was echter met een reorganisatie bezig en kon daardoor niet adequaat reageren op de geluiden die ook binnen de Belastingdienst toenamen. In het najaar van 2015 werd in het overlegorgaan voor horizontaal toezicht een nieuwe lijn uitgezet.1 Zo werd er een nieuwe leidraad aangekondigd en werd in het platform horizontaal toezicht, inmiddels een formele subcommissie onder het al jaren bestaande Becon-overleg, gewerkt aan een shortlist met knelpunten dan wel aandachtspunten.

.

Medeplegen versus medeplichtigheid

Willem Veldhuizen, Guido Gabriël Vos - Hoofdartikel

In de rechtspraak wordt het onderscheid gemaakt tussen medeplegen en medeplichtigheid. Hiermee kun je als fiscaal adviseur ook te maken krijgen. In dit artikel gaan we hier dieper op in aan de hand van voorbeelden.

.

Constructieve dialoog

Eelco van der Enden - Opinie

Onlangs publiceerde de Federation of European Accountants (FEA) een voorstel voor een Public Country by Country Reporting (PCbCR)-format.1  Het doel van de publicatie was om te komen tot een publieke dialoog over de wenselijkheid van meer fiscale transparantie en de wijze waarop dit ten behoeve van ‘multi-stakeholders’ het beste vormgegeven zou kunnen worden. De reden voor dit initiatief lag erin dat de FEA zich zorgen maakt over het feit dat er nogal wat discussie is ontstaan tussen voor- en tegenstanders van Public Country by Country Reporting. Zoals bekend heeft de OECD met betrekking tot BEPS 132 een format ontwikkeld voor Country by Country Reporting (CbCR), maar die is bedoeld voor belastingdiensten. De Europese Commissie kwam vervolgens met een format voor publieke CbCR die grotendeel gebaseerd is op het OECD-voorstel voor BEPS 13.3 Voor- en tegenstanders bestoken elkaar met eigenlijke en oneigenlijke argumenten of er überhaupt wel PCbCR moet komen4 5 en ondertussen ontwikkelen verschillende landen eigen CbCR- en PCbCR-formats. En we kennen ondertussen ook al wat varianten voor publieke rapportage, namelijk voor ‘extractive industries’ en banken. Vanuit al deze ontwikkelingen leek het de Working Party Taxation van de FEA, waarvan ik sinds een tijdje voorzitter mag zijn, zinvol om te kijken of we niet zouden kunnen discussiëren over een voor alle partijen acceptabele standaard voor PCbCR. Dit om een woud aan regelgeving en onvergelijkbaarheid te voorkomen. Daar schiet toch niemand wat mee op. Bovendien verhoogt dat de kosten alleen maar.

.

Eén ziel, twee gedachten

Albert Bomer, Oscar Smeets - Hoofdartikel

De IFRS-verplichtingen bij het bepalen van opbrengst sluiten niet aan op de btw-regelgeving. Op een drietal terreinen treden verschillen op. Allereerst wat betreft reikwijdte van de verplichtingen, maar ook bij het bepalen van hetgeen tot de opbrengst behoort en het moment van realisatie. De nieuwe IFRS-verplichtingen 15 (contracts with customers) en 17 (lease) brengen de verschillen scherper in beeld.

.

In gesprek met… Tweede Kamerlid Ed Groot

Eelco van der Enden - Interview

In deze reeks komen vooraanstaande politici aan het woord om hun visie te geven op fiscale ontwikkelingen die hen bezighouden. In deze aflevering is dat Tweede Kamerlid Ed Groot.

.

To bo or not to be fiscaal transparent

Eelco van der Enden - Blog

Met een voorstel van de Europese Commissie om ‘grote multinationals’ te verplichten bekend te maken hoeveel winstbelasting ze per land betalen hoopt de Commissie ongewenst fiscaal gedrag te ontmoedigen en maatschappelijke onrust rondom fiscaliteit te verminderen. Hiermee komt zij tegemoet aan de maatschappelijke roep om meer transparantie over fiscaal beleid van multinationals die is ontstaan als gevolg van LuxLeaks en Panama Papers. Frankrijk, Engeland, Griekenland, Nederland, een Europese accountantsorganisatie en de meerderheid van het Europese parlement zijn voor deze zogenoemde publieke ‘country-by-country reporting’.

.

De fiscalist als data scientist?

Roy Kramer - Column

Anno 2016 zien we een enorme versnelling van innovaties, die qua aard en in intensiteit toenemen. Digitale transformatie, snel wijzigende bedrijfsmodellen, nieuwe toetreders, snel wijzigende regelgeving en klanten die anders georganiseerd zijn en met behulp van social media in staat zijn als collectief grote invloed uit te oefenen op korte termijn. De wereld is in transitie en dat geldt ook voor de fiscaliteit.

.

Eisen stellen aan tax assurance providers

Marcel Pheijffer - Hoofdartikel

‘Vertrouwen’ en ‘tax assurance providers’ – zoals de belastingadviseur en de accountant – zijn belangrijke componenten in het horizontaal toezicht. Indien we de begrippen met elkaar verbinden, doemt al snel de vraag op: is de tax assurance provider te vertrouwen? We kunnen bij het beantwoorden van die vraag niet voorbijgaan aan de kritiek die er op beide beroepsgroepen – met name de laatste jaren – wordt geuit. Daarbij ligt het accent ten aanzien van de belastingadviseurs met name op vraagstukken die aan hun beroepsethiek raken. Bij de accountants ligt het accent zowel op de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden als op de beroepsethiek. Kernvraag is of vorenbedoelde kritiek consequenties zou moeten hebben voor de eisen die de Belastingdienst aan tax assurance providers dient te stellen.

.

Commodityhandel: IFRS en btw

Rogier Vanhorick , Edwin van Loon - Hoofdartikel

Nadat deze bijdrage is gelezen zal de lezer een goed beeld hebben van de complexiteit van het beheersen van vraagstukken ter zake de verschillen tussen de basis IFRS-reportingbeginselen van de verantwoording van financiële
instrumenten voor commodity’s (1), de verschillende btw-verantwoording(en) van commoditytransacties (2) en tot slot het vraagstuk rondom de aansluiting tussen deze geheel verschillende typen administraties (3). We bieden lezers ten slotte stof tot nadenken waar het gaat om de potentieel zeer omvangrijke financiële impact van dit type activiteiten voor financiële instellingen.

.

De volgende zoekterm in Google: accountants en tax assurance

Edwin van Loon, Arnoud Aikema - Opinie

Accountants – het is algemeen bekend – maken veel gebruik van hun computers. Ze zullen – maar dat is een niet nader onderzochte veronderstelling – ook wel gebruikmaken van zoekmachines als Google en YouTube-filmpjes (ook van Google) kijken. De wetten en regels die gelden voor accountants zullen dat vast niet verbieden. Voor het overige is de rol en de beroepsuitoefening van de accountant wel strak gereguleerd. In een aantal wetten en nadere voorschriften (met de status van wet) is bepaald welke verantwoordelijkheden de accountant heeft en op welke wijze de accountant zijn werkzaamheden dient uit te voeren en zijn dossier dient in te richten. De werkwijze en dossiervorming zijn onder meer afhankelijk van de aard van de opdracht die aan de accountant verstrekt is. Een algemeen geldend kenmerk van het controlewerk van de accountant – ongeacht de aard en omvang van de controleopdracht – is het maatschappelijke belang dat hij daarmee dient. Dit artikel beoogt een relatie te leggen tussen dat maatschappelijke belang en Google (en nog een heleboel andere bedrijven).

.

Joint audits: 
kans of bedreiging?

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

In de afgelopen jaren hebben internationale organisaties de nodige maatregelen gepresenteerd om een fundamentele verandering in het wereldwijde belastingklimaat te bewerkstelligen. Deze maatregelen zijn geënt op meer transparantie en meer samenwerking tussen belastingdiensten. Agressieve fiscale planning, schadelijke fiscale regelingen en belastingfraude gedijen immers vooral in een complexe omgeving waarin geen samenwerking plaatsvindt. Onderdeel van die maatregelen zijn de zogenoemde joint audits of gezamenlijke belastingcontroles, die een stap verder gaan dan de bestaande vormen van samenwerking tussen belastingdiensten. In deze bijdrage geef ik inzicht in de ontwikkeling van joint audits en bespreek ik de bestaande vraagstukken. Ik constateer dat landen weliswaar weinig vooruitgang lijken te boeken in het uitvoeren van joint audits, maar dat een dergelijk instrument in een open en coöperatief belastingklimaat onmisbaar is voor de ontwikkeling van het internationale fiscale toezicht.

.

In gesprek met… Eerste Kamerlid Marnix van Rij

Eelco van der Enden - Interview

In deze reeks komen vooraanstaande politici aan het woord om hun visie te geven op fiscale ontwikkelingen die hen bezighouden. In deze aflevering is dat Eerste Kamerlid Marnix van Rij.

.

Onafhankelijk platform

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Voor u ligt alweer de zevende uitgave van het Vakblad Tax Assurance. De filosofie van onze digitale en papieren uitgaven is even helder als simpel: het bieden van een open platform voor artikelen, meningen en reacties op zaken die tax assurance in de breedste zin des woords raken. Dat kunnen zijn: audittechnieken, technologie, de operationele kant van BEPS, het (dis)functioneren van adviseurs en belastingdiensten, enz. Zo bijzonder kan dat toch niet zijn, zou je denken. Niets is minder waar.

.

Hellend vlak

Eelco van der Enden - Blog

De reacties op het advies van advocaat-generaal René Niessen om de fictieve rendementsheffing af te schaffen wegens strijdigheid met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waren niet mild. ‘Technisch onjuist, niet onderbouwd en een politiek advies’, luidde het. De Volkskrant trok zelfs de conclusie dat men bij de Belastingdienst Niessen kennelijk een onbenul vindt. Niessen heeft met zijn advies echter een open zenuw geraakt waar de politiek en fiscalisten niet graag (publiekelijk) over praten: de effectiviteit van de Belastingdienst.

.

Horizontaal belastingtoezicht: het onderbouwen van fiscaal vertrouwen

Esther Huiskers-Stoop - Hoofdartikel

Als twee ondernemingen feitelijk en rechtens in dezelfde positie verkeren, hebben ze in beginsel beide recht of geen recht op een individueel convenant horizontaal toezicht. Onvoldoende vertrouwen bij de Belastingdienst in de bereidheid tot vrijwillige regelnaleving kan een reden zijn om met de ene onderneming wel en met de andere onderneming geen convenant te sluiten. De auteur beoordeelt hoe de Belastingdienst aan de onderbouwing van het fiscale vertrouwen invulling geeft en of dat nog verder kan worden verbeterd.

.

Nieuw vervaardigd goed wordt radicaal vernieuwd?

Marlies Kastelein , Willem Veldhuizen - Hoofdartikel

De criteria voor de omzetbelasting om te bepalen of sprake is van een nieuw vervaardigde onroerende zaak schuiven op in de richting van de criteria of voor de inkomstenbelasting sprake is van radicale vernieuwing. De vraag is of dat een goede zaak zal zijn voor woningcorporaties en andere investeerders in vastgoed, automatiseerders, adviseurs en last but not least de Belastingdienst. Ontstaan er nu minder geschillen wanneer deze terminologie eenduidiger wordt? En wat zijn de consequenties voor de administratie? Wordt het eenvoudiger of juist lastiger of juist niet om bewijs aan te leveren vanuit de administratie?

.

Busy season

Eelco van der Enden - Blog

Zoals Bokbier hoort bij herfst, rookworst bij erwten-soep, Donald bij Trump, fictief rendement bij 5,5%, zo hoort audit of tax bij ‘busy season’. Het ‘audit seizoen’ is weer begonnen! En wat zou tax assurance zijn zonder audit of tax. Het leuke van het busy season is de wederkerigheid van bepaalde thema’s. Dit jaar zijn er echter ook novelties.

.

In (schijn)gezamenlijkheid

Eelco van der Enden - Blog

Ik kon een glimlach niet onderdrukken toe ik het verzoek van Financiën onder ogen kreeg om vóór 15 februari met suggesties te komen voor het Belastingplan 2017. Niet het gegeven dat de voorstellen budgetneutraal dienen te zijn deden mij glimlachen. Ook niet het feit dat voorstellen van de commissies Van Dijkhuizen en Van Weeghel nog steeds actueel zijn. En zelfs niet het gegeven dat de politiek afgelopen jaren talloze voorstellen heeft mogen ontvangen van beroepsverenigingen, bedrijfsleven en wetenschap. Nee, ik moest glimlachen omdat deze oer-Hollandse fiscaal-politieke truc alweer uit de kast getrokken wordt: de oplossing in gezamenlijkheid.

.

Beweging

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Paul Tang zegt iets buitengewoon belangwekkends in dit blad: ‘Het bedrijfsleven is progressiever dan rechtse politici.’ Ik heb deze uitspraak proberen te plaatsen binnen de context van ons vakgebied. Hoe komt het dat wij zo lastig voet aan de grond krijgen bij traditionele belangenvertegenwoordigers binnen de Nederlandse fiscale wereld? Ik denk dat dat komt omdat fiscalisten buitengewoon conservatief zijn.

.

De inrichting en waarde van het tax risk management en de rol van fiscale interne monitoring

Lisette van der Hel-van Dijk, Maarten Siglé - Hoofdartikel

Ingegeven door de wereldwijde economische crisis is de aandacht voor het betalen van belasting door multinationale ondernemingen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wereldwijd bestaat bij verschillende stakeholders een grote vraag naar ‘transparantie’ over de fiscale gedragingen van multinationals. Belastingdiensten hanteren ‘transparantie’ als uitgangpunt in zogenoemde cooperative compliance strategieën. Het ‘tax risk management’ lijkt daarin een onmisbare factor. Wij constateren dat zowel in Nederland als in het buitenland onduidelijkheid bestaat over het tax risk management. Dit geldt zowel voor de inrichting door ondernemingen ten behoeve van het openbaren van fiscale risico’s alsook voor het gebruik door belastingdiensten voor het aanpassen van het fiscale toezicht. Wij geven in deze bijdrage handvatten om die onduidelijkheid weg te nemen door het vizier te richten op de ‘fiscale monitoring’, waarbij we de Nederlandse context als case study gebruiken.

.

Bedrijfsleven progressiever dan rechtse politici

Eelco van der Enden - Interview

‘Gewoon belasting betalen waar echte winst wordt gemaakt’
In deze reeks komen vooraanstaande politici aan het woord om hun visie te geven op fiscale ontwikkelingen die hen bezighouden. In deze aflevering is dat Paul Tang.
Paul Tang (23 april 1967) is sinds 1 juli 2014 delegatieleider van de PvdA in het Europees Parlement. Zijn werk strekt zich uit over economisch en monetair beleid, financiële regelgeving, belastingontwijking, budget tot energie en innovatie. Van 2007-2010 was Tang financieel en fiscaal woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als plaatsvervangend directeur van de directie Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken, als onderzoeker bij het Centraal Planbureau en was hij als econoom verbonden aan Boer & Croon. Paul Tang is woonachtig in Amsterdam en Brussel en is vader van twee kinderen.

.

Btw-voorzieningen in jaarrekeningen

Guido Lubbers, Sjef de Wit - Hoofdartikel

Voor de btw bestaat er een grote ongelijkheid in regelgeving bij het opnemen van jaarrekeningvoorzieningen ten opzichte van de vennootschapsbelasting (Vpb-)voorzieningen. Dit verschil wordt veroorzaakt door de wijze waarop een accountant de btw en Vpb c.q. aangifte en aanslagbelastingen benadert. Ondanks diverse nieuwe regelgeving ziet het er niet naar uit dat deze regulering zal bewerkstelligen dat de btw en Vpb op gelijke wijze voor het bepalen van een voorziening worden behandeld. Er zit nu eenmaal een te groot fundamenteel verschil tussen de btw en Vpb. Wel zal de btw belangrijker gaan worden voor de accountant, onder andere door trends zoals Base Erosion & Profit Shifting (hierna: BEPS1) en de verschuiving van het belasten van arbeid naar consumptie.

.

Auditing, assurance, horizontaal toezicht en bestuursrecht

Hein Kloosterman - Hoofdartikel

Het artikel beschrijft een fundamenteel model van de financiële controle. Het gaat uitgebreid in op een aantal controletechnische begrippen. De modelbouw hanteert uitgangspunten van statistical auditing. Daarmee wordt ook horizontaal toezicht verklaard. Ten slotte wordt uitleg gegeven aan de verantwoordelijkheid voor boetes die als gevolg van een boekenonder-zoek worden opgelegd: alleen bij opzettelijke fouten horen boetes.

.

Country-by-country reporting of toch nog steeds country-to-country reporting?

John Sloot - Hoofdartikel

In een poging overheden beter te equiperen tegen belastingontwijking hebben de OECD en de G20-landen een pakket aan maatregelen uitgewerkt waarmee het voor multinationals moeilijker moet worden om de grondslag voor winstbelastingen over hun wereldwijde activiteiten min of meer kunstmatig te verdelen. Eerdere pogingen om tot een betere allocatie van winsten te komen zijn weinig effectief gebleken. Deze keer zijn de verwachtingen onder fiscalisten echter hoog gespannen. Voor zover die verwachtingen daarop op country-by-country reporting berusten, voorziet de auteur vooral nieuwe teleurstellingen. Het streven naar een hogere mate van fiscale transparantie staat op gespannen voet met het creëren van een aantrekkelijk investeringsklimaat voor individuele landen. Dat individuele landen de maatregelen niet volledig zullen omarmen blijkt wel uit implementatievoorstellen per land. Ondanks het actiepakket BEPS blijft er waarschijnlijk voldoende ruimte voor country-to-country reporting.

.

Technologie

Eelco van der Enden - Blog

Mr. E.M.E. van der Enden is partner bij PwC en verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.
Als er één onderwerp is dat de agenda van fiscaal verantwoordelijken de komende jaren gaat beheersen is het wel technologie. Inderdaad, u leest het goed. Fiscaal verantwoordelijken en niet (per se) fiscalisten. Dat komt omdat steeds meer niet-fiscalisten eindverantwoordelijk worden voor fiscale afdelingen binnen ondernemingen.

.

De invloed van automatisering op btw-controles

Edwin van Loon, Richard Cornelisse - Opinie

De Nederlandse Belastingdienst heeft aangekondigd dat 5.000 van de 30.000 medewerkers hun huidige baan verliezen. Routinematige en arbeidsintensieve administratieve processen worden in steeds hogere mate geautomatiseerd. Daarnaast bieden ontwikkelingen op het gebied van de inzet van moderne datamining- en data-analysetechnieken in de toezichts- en handhavingssfeer nieuwe mogelijkheden voor de Dienst, waardoor het profiel van de medewerkers verandert.
Deze hiervoor in het kort geschetste ontwikkelingen leiden tot een nieuwe manier van werken die zou moeten leiden tot een forse reductie van de inzet van administratief opgeleid personeel en de aankondiging dat er 1.500 nieuwe medewerkers zullen worden gezocht met een aangepast ‘IT’-profiel.
De ambities zijn duidelijk: IT lijkt een deel van de arbeidsintensieve werkzaamheden van de belastingcontroleur over te nemen. Door bijvoorbeeld het koppelen van informatiebronnen kunnen belastingcontroles efficiënter worden ingericht. Een voorbeeld hiervan is bij sommigen de wel bekende aansluiting van zogeheten ‘kilometeradministraties’ met informatie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau rondom snelheidsovertredingen.

.

Tax is a battlefield

Eelco van der Enden - Blog

België heeft Luxemburg op de zwarte lijst gezet. Dat betekent dat transacties van meer dan € 100.000 met Luxemburg separaat aan de Belgische belastingdienst moeten worden gemeld. Dat was een paar dagen nadat de TAXE-commissie naar Den Haag was gekomen om mensen van verschillend pluimage te horen wat zij van het Nederlandse fiscale stelsel vinden.

.

Negatief koopadvies

Eelco van der Enden - Column

Onlangs publiceerde de Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect van het Europees Parlement hun draft report ‘on tax rulings and other measures similar in nature or effect’. Ondanks het gegeven dat het een concept betreft, verwacht ik niet dat er substantiële aanpassingen zullen volgen. De toon is gezet. Het Europees Parlement  lijkt in meerderheid bereid tot verregaande stappen om ‘de ruggegraat van de infrastructuur van de belastingontwijking op industriële schaal’ te breken.

.

Fiscale transparantie en fiscaal beleid bij multinationals: de Tax Transparency Benchmark 2015

Manon van Aalst, Imre Vellenga, Annemieke Reijngoud - Hoofdartikel

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft in juli 2015 de Tax Transparency Benchmark gepubliceerd. Hierin is getest in hoeverre Nederlandse beursgenoteerde bedrijven transparant zijn over hun fiscale strategie. Ten opzichte van 2014 lijkt er al vooruitgang, maar desondanks scoren slechts negen bedrijven op of boven de 50%. Bedrijven die achterop lopen zullen zich hiervan rekenschap moeten geven en hun inspanningen met betrekking tot fiscale strategie serieus gaan nemen. Er zijn bijzonder veel (internationale) ontwikkelingen gaande op het gebied van fiscale transparantie. De VBDO doet een aantal aanbevelingen aan diverse stakeholders hoe om te gaan met de ontwikkelingen en een verantwoord fiscaal beleid te voeren.

.

Van oude elites en de dingen die voorbijgaan

Eelco van der Enden - Blog

Daardoorheen huppelden wat marginalen van D66 en GroenLinks die VPRO keken omdat dat nu eenmaal intellectueel verantwoord leek. Met de verandering van de maatschappij en de komst van multi- en sociale media kregen belangengroepen een stem die niet bij een van de van de traditionele blokken hoorde. De zuilen vielen om. De samenleving is mondiger geworden nu ze over meer kennis beschikt dan vroeger. Het prerogatief van informatie rust niet meer bij de oude elite die wist wat goed voor ons was en wat we moesten weten… althans, naar hun mening.

.

‘Palman qui meruit ferat’

Edwin van Loon - Column

Sinds augustus van het vorig jaar ben ik werkzaam bij ING Bank N.V. Daarvoor was ik een kleine dertig jaar werkzaam bij voornamelijk BIG 4-kantoren, na een korte kennismaking met de Belastingdienst tijdens de zogeheten RAD-opleiding (voor ‘ingewijden’: de opleiding tot kandidaat adjunct accountant 1e klasse).
Ik vraag me wel eens af wat de invloed is geweest van de ervaringen opgedaan bij het opleidingscentrum van de Belastingdienst. In elk geval ben ik de docenten van het opleidingscentrum van de Belastingdienst nog altijd dankbaar voor hetgeen zij mij destijds hebben bijgebracht.

.

Het Bayesiaanse model voor Tax Assurance

Paul van Batenburg, Robbert Hoyng - Hoofdartikel

In de vierde en laatste aflevering van ons vierluik over steekproeven en horizontaal toezicht geven wij aan hoe de wiskunde achter het Bayesiaanse model werkt. Daarbij wordt regelmatig teruggegrepen naar de vorige drie afleveringen. Met dit model kan een steekproefomvang worden bepaald in de situatie waarin het Tax Control Framework effectief maar niet optimaal is: de te controleren populatie bevat geen grote fouten meer, maar de steekproef hoeft niet brandschoon te zijn.

.

Tax Assurance in… het Verenigd Koninkrijk

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

De maatschappelijke discussie over het betalen van belasting door multinationale ondernemingen kreeg in het Verenigd Konink-rijk (VK) in 2012 een nieuwe dimensie door de ‘hearings’ van het Public Accounts Committee. Multinationale ondernemingen als Amazon, Google en Starbucks kwamen onder vuur te liggen vanwege het feit dat zij nauwelijks vennootschapsbelasting bleken te betalen door gebruik te maken van belastingconstructies. Dit leidde tot wereldwijde verontwaardiging. Het voorkomen van ‘tax avoidance’ is sindsdien een actueel onderwerp dat bijvoorbeeld de OESO hoog op de agenda heeft staan. Heeft deze ontwikkeling ook invloed gehad op het fiscale toezicht op grote ondernemingen in het VK? Hoe ziet de toezichtstrategie van HMRC er nu uit?

.

Het behoud van de Nederlandse fiscale autonomie

Eelco van der Enden - Algemeen

In deze nieuwe reeks komen vooraanstaande politici aan het woord om hun visie te geven op fiscale ontwikkelingen die hen bezighouden. In deze eerste aflevering is dat… Cora van Nieuwenhuizen, Europarlementariër voor de VVD en lid van de ‘special parliamentary committee to look into EU member states’ tax rulings and other measures similar in nature’, is duidelijk: “Nederland moet zijn fiscale autonomie behouden en zich niet laten wegzetten als ‘slechtste jongetje uit de klas’, want dat zijn we gewoon niet. Ik probeer de nuance weer terug te brengen in het debat rondom internationale fiscale ontwikkelingen. Op dit moment wordt er een te eenzijdige, vaak emotionele discussie gevoerd die niet altijd berust op feiten.”

.

Nederlandse financiële instellingen en fiscale transparantie

Silvain Niekel - Hoofdartikel

De afgelopen jaren is de roep om meer transparantie over het fiscale gedrag van ondernemingen steeds luider geworden. Financiële instellingen nemen in deze maatschappelijke discussie een bijzondere positie in. Zij worden tegenwoordig niet alleen met betrekking tot hun eigen fiscale beleid onder het vergrootglas gelegd, maar ook wordt van hen in toenemende mate verwacht dat zij het fiscale gedrag van hun klanten in de gaten houden en bij de selectie van hun beleggingen reke-ning houden met het fiscale profiel van de desbetreffende onderneming.

.

Van donkere kamer naar overbelicht

Sander Kloosterhof, Kim Kempers, Jochem Siepe - Hoofdartikel

De belastingpositie van ondernemingen heeft zich in een sneltreinvaart ontwikkeld van ‘black box’, via ‘in control’ en ‘trans-parant’, tot soms ‘beklaagdenbank’. De stap naar deze twee laatste fases vindt bijna tegelijkertijd plaats. Deze veranderende kijk op de belastingpositie heeft een grote impact op de tax planning van ondernemingen. Daarnaast heeft dit impact op de organisatie van de belastingfunctie van ondernemingen. In dit artikel wordt een aantal aspecten hiervan nader toegelicht.

.

grond•slag (de; m; meervoud: grondslagen)

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

“Wiebes antwoordde dat iedereen gebaat is bij ‘zo min mogelijk mystiek’ rond de rulings. Hij benadrukte dat bij een ruling niet wordt onderhandeld met bedrijven over de grondslag waarover zij winstbelasting moeten betalen, laat staan over de hoogte van het belastingtarief. Wat volgens hem gebeurt, is dat bedrijven van tevoren zekerheid wordt geboden over de vraag waarover zij belasting moeten in plaats van achteraf. De uitkomst is in beide gevallen hetzelfde, aldus Wiebes.”

.

Monitoring van de WKR; lastiger dan u denkt

Willem Veldhuizen, Michel Smit - Opinie

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (hierna: WKR) voor iedereen verplichte kost: het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen maakt plaats voor de ‘eenvoudigere’ WKR. De WKR vraagt van u als werkgever dat u inzicht hebt in alle aan de werknemers te relateren kosten, dat u deze op de fiscaal juiste wijze weet te duiden en dat deze WKR-kosten juist en volledig in de administratie worden opgenomen.

.

Brutally honest

Eelco van der Enden - Blog

Een tijdje terug was ik spreker op een conferentie in Parijs. De conferentie was georganiseerd ten behoeve van vastgoedfondsen. Het onderwerp waar ik over mocht spreken was compliance. Compliance in brede zin en fiscale in het bijzonder. Na enige waarnemingen te hebben gedeeld die het algemene toezichtlandschap raken, daalden we af naar de rol van de verantwoordelijke operationele managers in het compliance-proces. Zonder aanzien des persoons was iedereen van mening dat de wereld de afgelopen jaren enorm was veranderd en dat met name media-aandacht de belangrijkste drijfveer was voor de toegenomen aandacht voor compliance. Transparantie en publieke verantwoording, voorheen relatief onbekende begrippen, nopen tot een herbronning van beleid en het aanpassen van werkprocessen.
Aangezien tegenwoordig alles altijd ‘praktisch’ moet zijn, moest ik van de organisatie ook met ‘praktische tips’ komen hoe met deze veranderingen om te gaan. Enfin, ik kwam met (in mijn ogen) 10 praktische tips waarvan de laatste was:

Be honest with yourself.

.

De ‘randen van de nacht’

Eelco van der Enden - Blog

Vraag 3
Aan welke eisen moet een boekenonderzoek voldoen om zo te mogen worden genoemd? Is bij alle boekenonderzoeken aan deze eisen voldaan?
Antwoord op vraag 3
De Belastingdienst gebruikt als definitie van boekenonderzoeken: alle contacten met belastingplichtigen waarbij de administratie wordt getoetst aan werkelijkheid of norm. Het moet hierbij gaan om een boekenonderzoek op het adres van de ondernemer of zijn vertegenwoordiger (het zogenoemde ‘toezicht buiten’).

.

Het kader van horizontaal toezicht

Margot Oenema - Hoofdartikel

Bij tax assurance staat de vraag centraal hoe een onderneming door een Tax Control Framework (TCF) fiscaal in control kan zijn. Er wordt doorgaans veel aandacht geschonken aan de materiële invulling daarvan door de onderneming en zijn accountant. Alle verrichte inspanningen op dat gebied zijn er echter op gericht om de onderneming te laten voldoen aan een formele, wettelijke norm: het indienen van de wettelijk vereiste aangifte en het vervolgens betalen van de juiste belastingschuld. Ondanks de inspanningen en het daaruit afgeleide vertrouwen in de onderneming dat hij door zijn TCF in staat is aan deze plichten te voldoen, blijft de belastinginspecteur al zijn toezichtsbevoegdheden behouden die hem op grond van de wet toekomen. Tax assurance speelt daardoor een rol in het krachtenveld dat toezicht heet.

.

Wij zijn geweldig!

Eelco van der Enden - Blog

Belastingdiensten uit 22 EU-landen sluiten rulings. Toch worden Luxemburg en Nederland nu geviseerd. Er is geen westers land dat niet een vorm van een patent-box kent. Toch lijkt het er hier ook op dat met name Nederland onder vuur ligt. Een aanpassing van de Moeder-dochterrichtlijn vonden wij niet nodig. Het Europees Parlement beschikte onlangs echter anders. Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van een georkestreerde Holland-‘bashing’. De motieven laten zich raden. Oprechte verontwaardiging of politiek opportunisme.
Hoe moet je dit diplomatiek nou pareren? Ongetwijfeld heeft men bij Financiën een afgewogen communicatiestrategie afge-sproken die ons van een dreigend fiscaal isolement zal bevrijden. Zeker binnen de coalitie. Verwarrend zijn de Nederlandse standpunten binnen het Europees Parlement wel. Paul Tang van de PvdA en Socials & Democrats-fractie in het Europees Parlement laat weten dat hij het huidige Nederlandse internationale fiscale beleid feitelijk niets vindt. Het VVD-smaldeel in datzelfde Europees Parlement is stil. Meneer Verhofstadt, voorzitter van de ALDE-fractie eist met steun van D66-Europarlementariërs een nader onderzoek naar deze onzalige ruling-praktijken. Praktijken waar hij mede verantwoordelijk voor was toen hij premier van België was overigens. Voor alle duidelijkheid, VVD en D66 maken deel uit van de ALDE-fractie.

.

De weg naar herziening is geplaveid met goede voornemens

Edwin van Loon, Micha Keyzer - Hoofdartikel

Onroerendgoedontwikkelaars en andere eigenaren van commerciële onroerendgoedobjecten zijn mede door de economiche crisis geconfronteerd met aanzienlijke leegstand. Deze leegstand heeft onder andere door de doorlopende onderhouds-, beveiligings-, en verzekeringskosten gevolgen voor de financiële reserves. Ook voor de btw heeft leegstand aanzienlijke gevolgen, namelijk het als gevolg van leegstand voorkomen dat reeds in aftrek gebrachte btw (voorbelasting) op de gemaakte kosten van een onroerende zaak (gedeeltelijk) terugbetaald dient te worden. Wij zullen in de hiernavolgende casus consequenties voor de financiële verantwoording, evenals de controle daarvan, van verhuurscenario’s bespreken.

.

De invloed van het fiscale beleid?

Ronald Russo - Column

Aangewakkerd door het marketmakerarrest, spookt de vraag door mijn hoofd of, en zo ja, in hoeverre een belastingplichtige fiscaal mag afwijken van beleid dat hij voor de commerciële jaarrekening heeft vastgesteld. Als een belastingplichtige als commercieel beleid heeft op een effectenpositie geen risico te willen lopen, daartoe alle benodigde acties onderneemt en het ook als zodanig in de commerciële jaarrekening verwerkt, mag hij daarvan dan fiscaal afwijken? In het algemeen mag dat: er is geen formele koppeling tussen de commerciële en fiscale winst in Nederland. Maar hoe is in een dergelijk geval het fiscale beleid geformuleerd?

.

Never a dull moment

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Het wordt een hete herfst voor boeken controlerend Nederland. De accountantskantoren, met name de Big 4, zijn vrij wild geworden voor de pers. En daarmee ook de voor politiek. Ieder kantoor, ja, feitelijk een hele beroepsgroep, krijgt een fenomenale veeg uit de pan. Dat weerhoudt ze er in Australië overigens niet van om wellicht accountants in te schakelen bij fiscale controles om te kunnen steunen op positieve voorinformatie. Zie hiervoor het artikel van Lisette van der Hel. Wat de impact van positieve voorinformatie voor de controle precies kan betekenen leest u overigens in de bijdrage van Robbert Hoyng. Naast de ‘harde’ data die deel uitmaken van voorinformatie, bestaat deze informatie ook voor een heel belangrijk deel uit zachte informatie. Een onderneming moet deze informatie eveneens kunnen detecteren en beheersen. Roy Kramer schrijft in dit Vakblad Tax Assurance hoe deze soft controls kunnen worden gevat in het TCF van een onderneming.

.

Positieve voorinformatie

Robbert Hoyng, Paul van Batenburg, Marvin de Ridder - Hoofdartikel

Positieve voorinformatie leidt tot reductie van de steekproef van de Belastingdienst. Hoe kan deze reductie eigenlijk worden uitgerekend? Er is geen normering voor opzet, bestaan en werking van een Tax Control Framework, dus hoe kan de juiste mate van reductie worden vastgesteld? De percentages van 75, 87,5 en 100 zoals opgenomen in de CAB, zijn prima hanteerbaar, maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Wij stellen vast dat er geen theorie is waar deze percentages uit volgen. Tevens stellen wij vast dat – als gevolg van het ontbreken van een normenkader – er geen eenduidige toepassing is van de reductietabel in de praktijk en doen daarom voorstellen voor verbetering. In dit derde artikel van vier geven wij een normenkader en bespreken wij de mogelijkheid tot validatie van de toegepaste reductie.

.

De self-fulfilling prophecy doorbroken

Jan Zweekhorst - Blog

De afgelopen maanden hoor je steeds vaker het geluid dat horizontaal toezicht op sterven na dood is. Zelfs voorstanders vragen zich soms hardop af: ‘Waarom is het zo stil rondom horizontaal toezicht?’ Ik beantwoord die laatste vraag altijd met de opmerking dat men zelf bepaalt wat horizontaal toezicht in de eigen omgeving, onderneming of relatiekring doet. Maar als steeds meer mensen gaan roepen dat het niet goed gaat ontstaat er langzaam een self-fulfilling prophecy. Die negatieve geluiden werden versterkt door de uitleg aan het Belastingplan 2014: ‘Waar is de gewenste passage over horizontaal toezicht?’

.

De impact van de pakkans

Jan van Trigt - Hoofdartikel

Een audit op de jaarrekening omvat onder meer onzekere belastingposities. Uit analyses van in de VS gepubliceerde jaarrekeningen blijkt dat onzekere belastingposities een belangrijke oorzaak van onjuiste jaarrekeningen zijn. Onder IFRS is de berekening van de onzekere belastingposities van niet-winstbelastingen mede afhankelijk van de inschatting van de kennis van de fiscus omtrent de feiten en omstandigheden. Bij een lage pakkans door de fiscus zal toezicht van de auditor op loonheffingen en omzetbelasting weinig veeleisend zijn. US GAAP is daarin aanmerkelijk strenger. In de VS heeft de IRS wezenlijk meer inzicht in onzekere belastingposities dan we in Nederland onder het fair play-beginsel gewend zijn.

.

Beleefd per decreet

Eelco van der Enden - Blog

Vandaag had ik een interessant gesprek met een kennis. Nu ja, met hem heb ik altijd goede gesprekken dus dat is niet zo bijzonder. Maar dit keer ging het over ‘respect’, en het was heel lang geleden dat we daar over gesproken hadden. Waar is de tijd gebleven dat we het over horizontaal toezicht hadden, een systeem gebaseerd op transparantie, vertrouwen en wederzijds respect? Respect voor elkaar en elkaars (afwijkende) standpunten zijn welhaast een automatisme in Nederland. Jammer genoeg staan we bij dit Nederlandse automatisme, ja voorrecht, eigenlijk alleen maar stil als we ergens respectloos worden behandeld. Hoe kwamen mijn kennis en ik op dit gesprek?

.

De natuur van horizontaal toezicht

Eelco van der Enden - Opinie

De discussie over de ‘natuur van horizontaal toezicht’ begint trekken te vertonen van een ‘Ariaanse en monofysitische controverse’. Het raakt de kern van het geloof wat horizontaal toezicht is. Net zoals bij de Ariaanse en monofysitische controverse staat de natuur van het ‘geheel’ en de duiding van één van de delen van de (horizontale) heilige drie-eenheid, bestaande uit de elementen wet – transparantie – vertrouwen, ter discussie.

.

Tax Assurance in… Australië

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

Sinds het begin van 2014 discussieert de Australische belastingdienst met stakeholders over mogelijkheden om een deel van het fiscale toezicht op multinationale ondernemingen uit te besteden door middel van het External Compliance Assurance Process (ECAP). De vraag die opkomt is of dit een reële gedachte is in tijden waarin er veel discussie is over de rol van accountants in het maatschappelijk verkeer en bovendien ‘tax avoidance’ door multinationals hoog op de politieke wereldagenda staat. Wat zijn de redenen voor deze discussie? Is ECAP een volgende stap in de ontwikkeling van de Australische cooperative compliance-benadering?

.

De Belastingdienst voert een geïntegreerde steekproef uit. Denk aan uw bewijspositie!

Willem Veldhuizen - Opinie

Bij de evaluatie van de bevindingen van een eurosteekproef speelt de bewijslastverdeling een belangrijke rol. De Belastingdienst geeft in haar controleaanpak (CAB1) aan niet meer werk te willen verrichten dan noodzakelijk is. Dit betekent dat men bij de opzet van de eurosteekproef als uitgangspunt heeft dat in de steekproef geen enkele fout wordt toegestaan; met andere woorden er is sprake van een ‘nulfoutenverwachting’. De gedachte hierachter is dat de Belastingdienst stelt dat belastingplichtige verklaart zijn aangifte stellig en zonder voorbehoud in te dienen. Getoetst wordt of er sprake is van een aanvaardbare aangifte. Het gevolg van deze controleaanpak kan zijn dat de Belastingdienst ook een correctie toepast wanneer men een geringe fout ontdekt. De Belastingdienst corrigeert dan volgens de formule: gevonden foutfractie * interval. Het interval wordt door de Belastingdienst ruwweg op 1/3e van de materialiteit bepaald.2 De materialiteit is afhankelijk van de omvang van uw onderneming of de grootte van het te onderzoeken object en bedraagt maximaal € 3.000.000 (bron: CAB).

.

Good Tax Governance in beweging

Saskia Verbunt, Imre Vellenga, Marit van den Akker, Eric van der Stroom - Hoofdartikel

Door discussies in media en samenleving over aanvaardbaar fiscaal gedrag is de rol van belasting vanuit MVO-perspectief in een stroomversnelling gekomen. Aan de hand van de recent verschenen publicatie ‘Good Tax Governance in Transition’ beschrijven de auteurs waarom de fiscale strategie onderdeel van MVO hoort te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat organisaties steeds meer bezig zijn met Good Tax Governance en het in kaart brengen van fiscale risico’s. Zes Good Tax Governance-principes worden als handvat voor organisaties aangereikt en kunnen daarmee als uitgangspunt voor de Good Tax Governance-discussie dienen.

.

‘Much data’ en de kortste weg naar ‘assurance’

Kees Buitenhuis - Hoofdartikel

Data-analyse en statistische steekproeven zijn niet ‘méér van hetzelfde’.1 Integendeel, beide technieken zijn totaal verschillend van aard. Data-analyse gebruikt u om inconsistenties op te sporen en fouten te herstellen, terwijl u de steekproef inzet om een populatie zo snel mogelijk goed te keuren.De keuze welke techniek u gebruikt hangt dan ook af van het onderzoeksdoel dat u voor ogen hebt. Als u een ‘assurance-opdracht’ uitvoert die betrekking heeft op ‘much data’, een omvangrijke dataset, vindt u de kortste weg daarnaar door gebruik te maken van de steekproef. Indien gunstige uitkomsten uit reeds uitgevoerde data-analyses voorhanden zijn, kan dat de weg nog verder verkorten.

.

Mensen verwachten te veel en doen te weinig

Robbert Hoyng, Roy Kramer - Algemeen

Op 2 juli 2014 hield Nyenrode Tax Academy onder leiding van Reinder Wiersma, partner bij Deloitte Belastingadviseurs BV, een rondetafelbijeenkomst met fiscalisten uit de woningcorporatiesector.1 Thema: Woningcorporaties en hun ervaringen en verwachtingen aangaande horizontaal toezicht.

 

.

De yin en yang van beheersing: hard + zacht = taai

Peter Robertson, Roy Kramer - Hoofdartikel

De Belastingdienst heeft geen kaders en/of een normatiek ontwikkeld op basis waarvan een (geobjectiveerd) oordeel gevormd kan worden over de minder ‘tastbare’ beheersingsmaatregelen, de zogeheten ‘soft controls’. Het gaat er dus om om een evenwicht te vinden, een juiste mix van beheersingsmaatregelen die voor de organisatie op maat gesneden zijn, en daarbij te aanvaarden dat een organisatie een dynamisch geheel is met ‘dynamische controls’.

.

Steekproefcontrole door en voor de fiscus

Robbert Hoyng, Paul van Batenburg - Hoofdartikel

In deze bijdrage laten wij zien welke formules er zitten achter de opzet en evaluatie van steekproeven in de fiscale controle. Hiermee kan belastingplichtige nagaan hoe de Belastingdienst bij VT steekproeven hanteert, maar ook zelf steekproeven opzetten die voldoen aan de eisen die de Belastingdienst in het kader van HT aan steekproeven stelt. Daarbij is het belangrijk dat belastingplichtige zijn voorkennis over de kwaliteit van de te controleren massa formuleert op een manier die transparant en navolgbaar is. Ongunstige voorkennis zou moeten leiden tot grotere steekproeven dan de standaard opzet van de Belastingdienst. Voordeel daarvan is dat belastingplichtige meer kennis opdoet van de kwaliteit van zijn TCF en dat met die steekproeven zelfs bij enkele fouten nog kan worden goedgekeurd. Gunstige voorkennis, mits geborgd door transparant geformuleerde aannames, kan leiden tot kleinere steekproeven zodat het TCF op een efficiënte manier bijdraagt aan de objectieve constatering dat belastingplichtige in control is.

.

Country-by-country reporting

Sander Kloosterhof, Kim Kempers, Ivonne van den Berg - Hoofdartikel

Country-by-country reporting is een ontwikkeling die een groot aantal ondernemingen nu of in de toekomst zal raken doordat bepaalde overnemingen hiertoe worden verplicht en omdat steeds meer ondernemingen hier vrijwillig op overgaan. Een aantal strategische overwegingen zijn relevant op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve weergave van informatie, verwachtingen van stakeholders en de context waarin de weergegeven informatie wordt geplaatst. Ook dient rekening te worden gehouden met de beschikbaarheid van informatie, inrichting van informatiesystemen en processen alsook de wijze van presentatie en communicatie. Een gestructureerde benadering is hierbij essentieel.

.

Evaluatie Compliance Assurance Process in de VS

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

De Internal Revenue Service (IRS) in de Verenigde Staten is een van de pioniers op het gebied van ‘cooperative compliance’. In 2005 zette de IRS de eerste schreden op dit pad met de introductie van het Compliance Assurance Process (CAP) pilot program. De pilot is in 2011 omgezet in een permanent programma, dat in 2013 door de Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) is geëvalueerd.1 De conclusie van deze evaluatie is dat het CAP-programma ‘received favorable feedback, but additional analysis of its costs and benefits is needed’. Dat roept herinneringen op aan de evaluatie van het horizontaal toezicht in Nederland door de Commissie Stevens. Hoe ziet de evaluatie van het CAP-programma eruit? Wat zijn de overeenkomsten met de evaluatie van het Nederlandse horizontaal toezicht? Wat betekenen de uitkomsten voor de ontwikkeling van ‘cooperative compliance’?

.

Sancties onder horizontaal toezicht

Margot Oenema - Hoofdartikel

In deze bijdrage zet de auteur uiteen of en hoe bestuurlijke boetes aan de orde kunnen zijn onder horizontaal toezicht. Het bestaan van het convenant wordt geplaatst tegen de geldende fiscale wet- en regelgeving. Het blijkt dat een goed werkend TCF cruciaal is. Ook is het van belang om te voldoen aan de afspraken die uit het convenant voortvloeien, om beboeting (zo veel als mogelijk) te voorkomen.

.

Fiscale ethiek in de boardroom

Hans Gribnau - Hoofdartikel

Fiscaal handelen dient te passen in een bredere ethische visie op de eigen onderneming. De gekozen fiscaalethische visie mag niet slechts een stukje papier zijn. Het fiscaal handelen van de onderneming zal daar steeds aan gerelateerd moeten worden. Belastingen zijn een moreel fenomeen, zij belichamen verdelende rechtvaardigheid in onze maatschappij die allen voordelen biedt. Dat vraagt om fair play. Multinationals gebruiken regelmatig vernuftige legale structuren die voor minimalisatie van belastingdruk zorgen. Maar ook dit legale gebruik van fiscale regels impliceert een morele keuze: kiest men voor fair play of voor free riding? Tax in de boardroom vraagt dan om een fiscale strategie die morele aspecten expliciet verdisconteert – binnen een bredere ethische visie op de eigen onderneming. Moreel leiderschap brengt die visie tot leven. De bedrijfsethiek van de organisatie en de professionele moraal zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

.

De meetbare indirect taxfunctie

Edwin van Loon - Opinie

De laatste jaren verbaas ik mij telkens weer over het grote belang dat er wordt gehecht aan ‘zachte’, niet of nauwelijks objectiveerbare of kwantificeerbare doelstellingen die worden gebezigd door beoordelaars van de fiscale functie binnen ondernemingen.
Ik heb kunnen constateren dat deze beoordelaars veelal werkzaam zijn of waren als medewerker van de Belastingdienst, belastingadviseur of tax assurance provider en in hoge mate een voornamelijk juridische achtergrond hebben.
De vraag die daarbij opkomt is in hoeverre deze beoordelaars zich bedienen van de juiste meetinstrumenten. Ik bied alternatieve denkrichtingen en methodes aan die tot een eenvoudig te realiseren verbetering kunnen bijdragen van het instrumentarium van zowel de taxfunctie als haar beoordelaars. Vanzelfsprekend streef ik ernaar om een beter inzicht te verkrijgen of te verschaffen in de prestaties van de taxfunctie en het belang daarbij van indirect tax.

.

Horizontale tsunami

Eelco van der Enden - Column

Het gaat goed met Horizontaal Toezicht (HT). En dat is prettig om te weten. Uit de 12e halfjaarlijkse voortgangsrapportage Belastingdienst halen we de volgende informatie per 1 juni 2013:
•    aantal grote ondernemingen met een individueel convenant: 3.000
•    mkb-ondernemingen die via een fiscaal dienstverlener onder HT vallen: 80.000

De lichte afname van het aantal Grote Ondernemingen (GO) met een convenant van 250 laat zich verklaren door de gewijzigde classificatie van het begrip GO.
Ronduit spectaculair is de toename van het aantal ondernemingen dat hun aangifte laat verzorgen door een financieel dienstverlener. Van 53.000 naar 80.000. Dit alles wordt uitgevoerd door tussenkomst van zeven koepel- en beroepsorganisaties of via 300 convenanten met fiscaal dienstverleners, aldus de voortgangsrapportage.

.

Á la recherce du temps perdu

Eelco van der Enden - Blog

Het nieuwe jaar is begonnen. Vreemd eigenlijk, dat we zo veel waarde hechten aan een ‘tijdseenheid’. Al die stress om zaken af te ronden voor 1 januari. Waarom niet 18 mei? Wat zegt het mij nou als belegger wat de ‘état de lieu’ is van een onderneming op 31 december? Helemaal niets toch. Ik zou eigenlijk per voortduring binnen een bepaalde bandbreedte op de hoogte willen zijn van wat er speelt binnen een onderneming. Jaarrekeningen zeggen mij helemaal niets. Ik geloof dan ook heilig in ‘continuous reporting’ als uitvloeisel van ‘continuous accounting’.

Alors on danse

Eelco van der Enden - Blog

Toen ik nog in een corporate-omgeving werkte schepten een collega en ik er altijd een groot genoegen in onze juristen op de kast te jagen. Bij grotere fiscale herstructureringen of fiscaalgedreven transacties  benaderden wij de baas van legal ‘Heb je voor ons een standaard overnameovereenkomst?’ De reactie was iedere keer weer dezelfde, tot ons grote genoegen… ‘Er bestaan geen standaardovereenkomsten! Het hangt helemaal van de feiten af hoe die overeenkomst eruit moet zien.’

No Future!

Eelco van der Enden - Opinie

Tax assurance… wat is dat eigenlijk? Het geven van zekerheid, een ‘level of comfort’ op ‘iets’ dat te maken heeft met belastingen. Maar wat is dat ‘iets’ dan wel? Dat wordt al lastiger. Hebben we het hier over:
•    de fiscale positie in de vennootschappelijke jaarrekening; of
•    het Tax Control Framework (TCF), de fiscale beheersing; of
•    de fiscale aangiften; of
•    alle drie hierboven.
Als we gedefinieerd hebben wat tax assurance beslaat, wie is er dan het meest geschikt om deze ‘assurance’ te verstrekken. Iemand van ‘tax’, over het algemeen een bedrijfsfiscalist of fiscaal adviseur of iemand van ‘assurance’, meestal een accountant of (register) controller of nog iemand anders?
Deze vragen lijken op zich triviaal maar, zo voorspel ik, zullen bestaande organisatie- en businessmodellen van de fiscale- en accountingtechnische professie blijvend veranderen.

.

Kleur bekennen

Roy Kramer - Hoofdredactioneel

In zijn opinie in dit blad vraagt Eelco van der Enden zich af wat tax assurance eigenlijk is. Tevens vraagt hij zich af wie het meest geschikt is om deze ‘tax assurance’ te verstrekken. Toen het programma Tax Assurance in 2005 begon, wisten we dat we een uniek concept aanboden: een opleiding en vorming tot topfiscalist die andere dimensies van fiscaliteit kon ontsluiten en verkennen. Een expert, geschoold in het vakgebied Tax Assurance, en die in staat is een oordeel te vellen over de mate waarin een organisatie fiscaal haar zaken op orde heeft.
Inmiddels is het een heus ambacht, maar durven diverse partijen nog steeds geen kleur te bekennen.

.

Van ambacht naar discipline

Roy Kramer - Algemeen

De vraag wanneer een ambacht een discipline wordt, opgevat als een tak van wetenschap, is niet van gisteren. Al veel vaker heeft de geschiedenis laten zien hoe een ambacht kon uitgroeien tot een echte wetenschap. Zo werd de barbier van ooit de tandarts van nu, de ouderwetse baker de moderne verloskundige en de klerk de accountant. Kon men voorheen volstaan met basale vaardigheden en een zekere aanleg, daar eisen de huidige beroepen doorwrochte opleidingen. En zo kunnen ook opleidingen zich ontwikkelen van ‘kunstjes’ toepassen tot wetenschappen, zoals ook de beroepsaanduidingen een gewichtige evolutie kunnen doormaken: de schoolmeester heet tegenwoordig docent en de werkster interieurverzorgster.

En de belastingadviseur? Die mag zich fiscalist noemen als hij of zij zich met succes een weg gehakt heeft door het schier ondoordringbare regelwoud dat tegenwoordig fiscaliteit wordt genoemd. En gedurende die exploratie houdt hij of zij zich echt zo onderhand bezig met een heuse wetenschap, die zich met het modieuze begrip ‘tax assurance’ laat benoemen.

Eigenlijk is dit een zorgelijke ontwikkeling, omdat iets wat helder en duidelijk behoort te zijn – begrijpelijke belastingheffing voor belastingplichtige (rechts)personen – inmiddels zo complex en diffuus is geworden dat er deskundigen nodig zijn, zelfs hard nodig, om het gordiaanse knoopwerk te ontwarren. Een regelweb overigens dat door mensen zelf zo tot stand is gekomen. Het is echt niet veroorzaakt door een of andere externe factor, een ‘act of God’ of een emanatie van de snaartheorie. Geenszins. Dat de fiscaliteit zo ingewikkeld is geworden, is aan allerlei factoren te danken of te wijten die door mensen zelf in gang zijn gezet: wetgeving doordesemd met amendementen en uitzonderingen, moeilijk te harmoniseren verdragen met andere staten, supranationale instructies die botsen met eeuwenlang zo gegroeide culturele praktijken. En dan maken fusies, overnames en ontvlechtingen, gevarieerde samenwerkingsvormen, mondialisering en digitalisering wat simpel leek nog moeilijker.

Om toch nog enigszins overzicht te houden en orde te scheppen in de chaos die dreigt te ontstaan, zijn deskundigen nodig die het hoofd koel en de blik helder weten te houden. Maar wie mag zich wat de fiscaliteit betreft deskundig noemen? Wat moet een deskundige allemaal beheersen om op zijn minst de juiste specialisten aan te spreken, in te schakelen en te begeleiden? Voor de belastingadviseur van een halve eeuw geleden kon een cursus Belastingrecht of een instructie bij de aangifte wellicht volstaan, maar voor de fiscalist anno nu en straks komt er meer kijken. De fiscaliteit is de kinderschoenen ontgroeid en vereist doorgewinterde ‘sparringpartners’.

Die nu kunnen zich tot een fiscale elite laten vormen in het vakgebied Tax Assurance, dat zo’n tien jaar geleden werd geïntroduceerd door het ‘Tax Centre’ van Nyenrode Business Universiteit. Wat ooit begon als een cursus in een curriculum, groeide uit tot een vak met verschillende onderdelen. En inmiddels kan het zich wel een wetenschap noemen, als we afgaan op de omschrijving van dat begrip bij Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal onder het lemma ‘wetenschap’: ‘het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden, theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen kan worden’. En de woordenboekenschrijver laat er met verwijzing naar de Nederlands-Amerikaanse bioloog-hematoloog-dichter Leo Vroman een citaat op volgen: ‘Wetenschap bedrijven is een visie op tafel leggen met het risico dat die onjuist blijkt te zijn’. En: ‘wetenschap vindt (…) door het bestaande te verbreken, een orde die nieuwe woorden eist.’

Zouden we die omschrijving aanhouden, dan mag Tax Assurance zich inmiddels een wetenschap in de kinderschoenen noemen. Maar dan wel een met die schoentjes in de vette klei van de alledaagse fiscale praktijk. Toen de geestelijke vaders begonnen met het programma Tax Assurance, wisten zij dat zij een uniek concept aanboden: een opleiding en vorming tot topfiscalist die andere dimensies van fiscaliteit kon ontsluiten en verkennen. Dat programma groeide in omvang, zowel kwantitatief – meer relevante velden werden ontsloten – als kwalitatief: die velden werden ook nog eens grondiger verkend en omgespit dan in een cursus van een halve dag gebruikelijk is. De vraag was eigenlijk vanaf de introductie groot, zij het hier en daar nog aarzelend. Maar die begrijpelijke schroom is weg. ‘De markt’ vraagt naar fiscalisten die meer in hun mars hebben en veronderstelt dat de eens zo nieuwe discipline Tax Assurance nu tot de standaardbagage van de fiscalist anno 2013 behoort.

De fiscalist anno 2013 laat zich het best vergelijken met een veelzijdig specialist. Natuurlijk als ‘fiscalist 1.0’ kent hij de basale, technische vaardigheden. Maar als ‘fiscalist 2.0’ weet hij ook te communiceren met belanghebbende partijen die minder affectie hebben met de fiscaliteit, wat wordt ‘uitgebouwd’ in het derde facet van de ‘fiscalist 3.0’: de autoriteit die met gezag het maatschappelijk verkeer inzicht kan bieden in ook niet-financieel-fiscale aspecten van de organisatie. In concreto betekent dit de fiscalist niet meer genoeg heeft aan de technische stof en routine alleen. En al helemaal geen behoefte heeft aan intuïtie of ‘Fingerspitzengefühl’. De belangen – zeker de immateriële – zijn immers te groot voor een amateuristische benadering. Het gaat niet meer alleen om theoretische adviezen en modellen die het zo mooi ‘doen’ op de tekentafel in de werkkamer, maar vooral om de praktische uitvoering daarbuiten, waar het vaak kan stormen of plenzen.

Dat alles wil niet alleen de opdrachtgever, maar ook het publiek, het maatschappelijk verkeer, dat vraagt om een fiscalist die de taal van het bedrijf, het publiek en de belanghebbenden spreekt en begrijpt wat de behoeften zijn die onder al die verschillende partijen leven. Men wil een zo groot mogelijke zekerheid, men wil ordening in de chaos, men wil een loods aan boord om fiscale klippen te ontwijken. Risicoprofielen moeten worden doorgelicht en afgewogen. Processen moeten worden geanalyseerd. Risico’s moeten zo goed mogelijk worden afgedekt, dan wel verantwoord worden genomen. Hoe snel ligt immers niet een claim op tafel wanneer vermoed wordt dat de verantwoordelijken onverantwoordelijk hebben opgetreden, of zelfs dat hebben nagelaten. De communicatie met controllers, accountants en al die andere professionals die in, om, voor en bij de organisatie werkzaam zijn, moet worden geoptimaliseerd. De (on)mogelijkheden van ict en het welhaast ongebreidelde dataverkeer met zijn specifieke procedures moet worden begrepen en begeleid. Kortom, waar het om de fiscaliteit gaat, is er een stijgende behoefte aan een ‘fiscalist 3.0’.

Deze expert is geschoold op het gebied van Tax Assurance en is in staat een oordeel te vellen over de mate waarin een organisatie fiscaal haar zaken op orde heeft. Een geïntegreerde behandeling van de fiscaliteit mag die kwalificatie alleen hebben als men ook kennis heeft van – in willekeurige volgorde – commercieel, financieel en fiscaal strategisch denken, verantwoord risico’s nemen, zachte beheersingsmaatregelen, de (on)mogelijkheden van processen en protocollen, ict, regelnaleving, procesbewaking en ‘testing’; en vooral ook verandermanagement. Het debat over wat een eerlijke belastingbijdrage is (het leerstuk van de ‘fair share’), de samenwerking tussen het publieke en private domein (horizontaal toezicht), de fiscale transparantie – en uiteraard ook die van de overheid – en het belang van de fiscale ethiek vraagt om ter zake kundige deelnemers die weten waar zij het over hebben en die in staat zijn drogredeneringen gefundeerd te weerleggen. En die als gesprekspartners een meer dan (vol)waardige fiscale vertegenwoordiger zijn van hun opdrachtgever.

En is er al een bètaversie van de ‘fiscalist 4.0’? Die vraag moet voorlopig nog onbeantwoord blijven. Maar zolang het duidelijk is dat de fiscaliteit er niet eenvoudiger op wordt, ja veeleer nóg complexer, zal de behoefte aan fiscale verkeersleiders alleen maar groeien.

.

Niet aftrekbare aftrekbare bedragen

Eelco van der Enden - Blog

Vrijdag 14 november zat ik in een zompig Deens hotel The Financial Times te lezen. ‘Starbucks tax relief’ stond op de voorkant te lezen. ‘Starbuck’s latest income tax bill has been cut to zero by a € 2.7bn compensation charge that it was ordered to pay Kraft Foods over a contract dispute’. Op pagina 13 kopte het hoofdartikel ‘Starbucks claws back $ 1bn of Kraft charge in tax’. Alsof het een duivels schema betrof om geen belasting te betalen. Starbucks had contractbreuk gepleegd, volgens een onafhankelijke derde, en was veroordeeld tot een schadevergoeding. Normale bedrijfskosten dus en gewoon aftrekbaar. Maar de fiscale reputatie van Starbucks heeft zo’n dreun gekregen dat zelfs bij de meest ‘normale’ bedrijfskosten gesuggereerd wordt dat het vreemd is dat deze een positief effect hebben op de belastingschuld van Starbucks.

Accountants tax assurance providers?

Marcel Pheijffer - Column

Positief gesteld gunt de Belastingdienst accountants een heldenrol waarbij zij als tax assurance providers de kans krijgen hun maatschappelijk nut te bewijzen ten dienste van ‘s Rijks schatkist. Negatief gesteld ligt de nadruk juist op de risico’s voor ‘s Rijks schatkist: minder of non compliance door een gebrek aan kwaliteit en onafhankelijkheid aan de kant van accountants. Al met al een onzeker discours in een tijd van economisch ontij. Genoeg reden daarom ook te kijken naar alternatieven. Die zullen zich zeker aandienen zolang het accountantsberoep aanleiding blijft geven voor negatieve publiciteit. Dat mijn trots als accountant daardoor verder erodeert is dan nog het minst erg …

.

Kiezen of delen?

Roy Kramer - Hoofdredactioneel

In dit nummer wordt de fiscale problematiek, die in wezen terug te voeren is op de verhouding tussen overheid en burger, van meer dan één (fiscaaltechnische) kant beschouwd. Stof tot discussie, reflectie, distantie en toenadering genoeg. De redactie hoopt dat de vele lezers van dit blad die constatering, zonder te willen kiezen, ook kunnen delen.

.

Fiscale brug in aanbouw

Eelco van der Enden - Hoofdartikel

Het is aan de fiscale autoriteiten om de eerste stap te zetten op weg naar een geoptimaliseerde verstandhouding met de belastingplichtige. Een belastingdienst moet in zijn organisatie de juiste cultuur ontwikkelen en bestendigen en dus ook over de juiste organisatiestructuur beschikken. Met informatietechnologie kunnen gegevens worden verwerkt tot betrouwbare informatie.

.

Maatschappelijke relevantie

Eelco van der Enden - Blog

Blog

De fair share-discussie gaat de verkeerde kant op

Peter Essers - Opinie

De auteur zet vraagtekens bij het voornemen van de Belastingdienst om de belastingplichtige bewust te maken van de moreel-ethische aspecten van bepaalde fiscale gedragingen.

.

Veronderstellen of vaststellen?

Edwin van Loon - Blog

Blog

Tax control anno nu

Robbert Hoyng, Paul van Batenburg, Martin Koek - Hoofdartikel

De Belastingdienst maakt gebruik van steekproefmethoden om op een objectieve en transparante manier te komen tot een oordeel over de ingediende aangiften. De Leidraad Horizontaal Toezicht (HT) spreekt ook een duidelijke voorkeur uit voor het toepassen van steekproeven door belastingplichtigen als monitoringinstrument in het Tax Control Framework. Echter, doel van HT is om met de belastingplichtige in het heden te werken terwijl de Belastingdienst zich met steekproeven op afgesloten boekjaren richt. Doel is daarnaast om dit op efficiënte wijze te doen; de Belastingdienst wil relatief weinig tijd besteden aan cliënten onder HT om zodoende meer tijd te kunnen besteden aan cliënten waar nog maar weinig zicht op is. Zouden moderne technieken zoals data analytics voor de gecontroleerde kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen op de controlekosten en voor de Belastingdienst wellicht voldoende effectief kunnen zijn?

.

'Klein' denken

Edwin van Loon - Blog

Blog

Is er nog leven na horizontaal toezicht?

Tiede Boersma - Algemeen

Interview met Tiede Boersma. De visie van Tiede Boersma op het concept van horizontaal toezicht, met name in het microbedrijf. Heeft het kans van slagen?

.

Privaatrechtelijke aspecten van het convenant in het kader van horizontaal toezicht

Ronald Russo - Hoofdartikel

In deze bijdrage wordt getoetst of een individueel convenant kan worden aangemerkt als een privaatrechtelijke overeen-komst. Dat blijkt het geval te zijn, waarna de gevolgen van deze constatering worden bezien. Dan blijkt dat zowel bij aan-vang als bij beëindiging van het convenant privaatrechtelijke problemen kunnen spelen. Omdat aan het convenant vertrou-wen tussen partijen ten grondslag moet liggen, zal dit in de praktijk meestal niet leiden tot een convenant tegen de zin van een van de partijen, maar eventueel wel tot schadevergoeding.

.

Tax assurance-perikelen bij ondernemingen zonder horizontaal toezicht

Koos van der Kemp - Opinie

Hoeveel comfort biedt tax assurance nu eigenlijk? En dan met name bij ondernemingen die geen horizontaal toezicht hebben. De positie van de Belastingdienst als stakeholder bij tax assurance voor ondernemingen zonder horizonaal toezicht roept vragen op die niet altijd een eenvoudig antwoord kennen.

.

De werkkostenregeling vanuit een beheersingsbenadering

Elmer van Lienen, Marieke Louwen - Hoofdartikel

De werkkostenregeling is een zeer actueel onderwerp voor veel organisaties. Uit de evaluatie van het Ministerie van Financiën is gebleken dat veel organisaties de werkkostenregeling nog steeds moeten implementeren. Veel organisaties lopen risico’s voor de loonheffingen bij de implementatie van de regeling als zij hierbij geen aandacht hebben voor de processen en risicobeheersing op de lange termijn. De processen kunnen onderdeel van het loonheffingen control framework (LCF) worden waardoor de organisatie de stap naar horizontaal toezicht kan maken.

.

Het open vizier: zekerheid door transparantie

Roy Kramer, Micha Keyzer - Algemeen

Een gesprek met Theo Poolen, lid van het Managementteam van de Belastingdienst, over de nationale en internationale ontwikkelingen van het horizontaal toezicht.

.

Horizontaal toezicht en internationale perspectieven

Roy Kramer - Algemeen

Het internationale landschap rond horizontaal toezicht verandert snel en heeft impact op Nederland. Een uiteenzetting van recente en belangrijke internationale ontwikkelingen.

.

Effectmeting van horizontaal toezicht bij grote ondernemingen

Lisette van der Hel-van Dijk, Maarten Siglé - Hoofdartikel

Overheidstoezicht staat onder druk. Het werk van toezichthouders ligt onder een vergrootglas. Regelmatig worden maatschappelijke of economische problemen geheel of gedeeltelijk toegeschreven aan falend toezicht. De politiek en de maatschappij vragen veel meer dan voorheen van toezichthouders, dus ook van de Belastingdienst, dat ze laten zien dat hun inspanningen tot resultaat leiden. Uit het rapport van de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (hierna: de commissie-Stevens) bleek dat bij de ontwikkeling van horizontaal toezicht door de Belastingdienst rationele sturing op basis van valide empirische informatie ontbrak.1 In dit artikel gaan wij – een jaar na het rapport van de commissie-Stevens – in op het meten van de effectiviteit van het horizontaal toezicht. Wat zijn nationaal en internationaal  de relevante ontwikkelingen? Wat zijn de uitdagingen van effectmeting van het fiscale toezicht? Hoe zou de effectmeting van het horizontaal toezicht bij grote ondernemingen eruit kunnen zien?

.

(HT 2.0 + MKB) RTAP = SRA

Jan Zweekhorst - Algemeen

De auteur breekt een lans voor de RTAP'er in het kader van horizontaal toezicht nieuwe stijl in het midden- en kleinbedrijf.

.

Hoofdredactioneel

Roy Kramer - Hoofdredactioneel

De vraag die toezichthoudende overheidsdiensten, ook die in het buitenland, zich stellen is hoe beoordeeld kan worden dat een belastingplichtige inderdaad zijn zaken op orde heeft. Om deze controle mogelijk te maken is het vakgebied tax assurance met het tax control framework ontwikkeld. Dit vakgebied heeft een fundamenteel andere benadering in de fiscale toezicht- en de beheersingspraktijk veroorzaakt; niet alleen de toezichthouder moet worden overtuigd van de kwaliteit van zijn fiscale beheersing, maar ook de overige stakeholders van de organisatie.

.

Governance, risk management, compliance, fiscaliteit en het tax management maturity model

Steven Schuit - Hoofdartikel

Vaak ontbreekt in de Raad van Commissarissen specifieke fiscale deskundigheid. Dit bemoeilijkt een inhoudelijke discussie over het fiscale beleid en de risico’s. Ook ontbreekt daardoor een toetsing van de nagestreefde maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming als geheel. De Tax Director moet een meer procesmatige benadering volgen met gebruik van een tax managementsysteem. Daardoor kunnen commissarissen het proces beter volgen, en ontstaat een meer inhoudelijke discussie. Ook moeten fiscalisten over meer communicatieve vaardigheden gaan beschikken.

.

Tax en kathedralen: een (internationale) tour d'horizon

Eelco van der Enden - Hoofdartikel

Het begrip horizontaal toezicht (of enhanced relationships in OESO-verband) krijgt internationaal steeds meer navolging. Het concept wordt echter niet eenduidig uitgelegd en toegepast. Dit leidt voor multinationale organisaties tot grote uitvoeringsproblemen. Om deze problemen te beteugelen zullen organisaties via eenduidige (‘wereldwijde’) kaders uiting moeten geven aan de mate waarin zij fiscaliteit beheersen. Een vorm van analyse gebaseerd op volwassenheidsgradaties lijkt uitkomst te bieden. Indien belastingdiensten hierop aansluiten en kaderstellend handelen ontstaat een vorm van ‘regulated self assessments’. Nieuwe wijn in oude zakken als we kijken naar de AEO-wetgeving?

.

'Als de Belastingdienst een partij wil zijn in een HT-traject, moet ze ook leren fietsen op een tandem...'

Arnold Pureveen - Column

Met een vliegbrevet zou ik bevoegd zijn kleine toestellen te besturen. Geen grote verkeersvliegtuigen met hun onoverzichtelijke instrumentenpanelen, maar eenvoudige sportvliegtuigjes waarvoor je hooguit zeven metertjes in het oog moet houden om veilig op je bestemming te komen. Wanneer ik dan een ‘tax control framework’ zie met een kamerbreed controlepaneel om de interne beheersing waar het de fiscaliteit betreft tot in finesses in de greep te hebben, moet ik onwillekeurig denken aan die wijzertjes en schuifjes van mijn Cessna. Moet het nu echt allemaal zo ingewikkeld? Is fiscaliteit zo moeilijk of willen we het zo moeilijk maken?

.

De ontwikkeling van horizontaal toezicht wereldwijd

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

Het fiscale toezicht is aan verandering onderhevig. We zien dat bijvoorbeeld in Nederland met de introductie van het horizontaal toezicht. De Nederlandse belastingdienst is daarin niet uniek, zo bleek uit het rapport van de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (hierna: de Commissie Stevens).1 In dit artikel ga ik in op de internationale trends in het fiscale toezicht, beschrijf ik de wereldwijde ontwikkeling van het ‘horizontaal toezicht’ of daarmee vergelijkbare benaderingen, en zoek ik de betekenis van deze ontwikkelingen voor het internationale bedrijfsleven.

.

Tax in de toekomst en RTAP

John Piepers - Algemeen

De fiscale problematiek is de laatste jaren radicaal van karakter veranderd. Zoveel is duidelijk geworden naar aanleiding van de diverse presentaties tijdens het seminar ‘Tax is tax niet meer’. Tijdens dit seminar, gehouden op Universiteit Nyenrode op 29 november 2012 zijn geen traditionele fiscale kwesties in relatie tot de aangifte, boekencontrole of technische interpretaties aan de orde geweest. Des te meer werd echter duidelijk dat de fiscaliteit een beheersingsprobleem in zich draagt.

.

Klaargestoomd voor een wereld die niet meer bestaat

Eelco van der Enden - Blog

Terwijl de wereld van fiscale beroepsbeoefenaars in een ongekend tempo verandert, zien onze universiteiten er geen brood in om fiscale studenten voor te bereiden op de nieuwe realiteit. De behoefte aan fiscale structuren neemt af en de vraag naar transparantie over de fiscale keten neemt toe. Bovendien speelt fiscale ethiek maatschappelijk een steeds belangrijkere rol. Dan volstaat alleen het opdoen van juridische kennis niet. Toch worden nog steeds bakken fiscalisten klaargestoomd voor een wereld die langzaamaan niet meer bestaat.

Lees en reageer op het blog

.

Het tax management maturity model & horizontaal toezicht

John Piepers, Roy Kramer - Hoofdartikel

Belastingdiensten over de hele wereld herijken hun handhavingsstrategieën en baseren die steeds meer op ‘horizontale’ concepten. Uitgangspunt voor dit soort concepten is dat organisaties vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de fiscaliteit beheersen. Door inzicht te geven in de mate waarin de organisatie haar fiscaliteit beheerst, kunnen belastingdiensten hun ‘traditionele’ toezicht hierop aanpassen en metatoezicht daarvoor in de plaats stellen. Daarmee is horizontaal toezicht een vorm van systeemtoezicht, dat in essentie moet leiden tot verminderde toezichtlasten voor zowel de organisatie als de Belastingdienst. Zowel de praktijk, adviseurs als ambtenaren willen weten ‘hoe’ ze uniform uitvoering kunnen geven aan het concept. Dit vraagt om een nieuwe benadering en een nieuw toetsingskader.

.

Tax assurance binnen het MGO-segment, een haalbare kaart?

Bas Opmeer, Jan Zweekhorst - Hoofdartikel

Tax assurance voor MGO-organisaties wordt door horizontaal toezicht steeds belangrijker, maar is in dit segment nog relatief onontgonnen. Vaak is niet duidelijk wat een tax control framework (TCF) moet inhouden, terwijl de noodzaak te komen tot een goed werkend TCF wel bestaat. De RTAP-SME speelt hierbij een belangrijke rol. Hij zal op basis van zijn expertise een uitspraak doen in hoeverre de onderneming ‘in control’ is. Hierdoor kan de Belastingdienst objectief haar toezicht aanpassen. Het T3M biedt daarbij houvast.

.

Controleren of beheersen

Edwin van Loon - Opinie

In deze bijdrage stel ik mijzelf de vraag hoe het de komende jaren verder moet met het nieuwe vakgebied van Register Tax Assurance Providers. De titel van mijn bijdrage geeft, zoals gebruikelijk, al enige richting aan, maar laat ik u eerst deelgenoot maken van mijn overpeinzingen, die ik zal inleiden door het stellen van de volgende vragen, en vervolgens zal ik dan verklaren waarom ik voor deze titel heb gekozen.

  1. Zijn Register Tax Assurance Providers genoodzaakt om controletechnieken en -methoden die door de Nederlandse belastingdienst worden gebruikt bij hun controleaanpak toe te passen bij de totstandkoming van hun dossiers c.q. op hun manier van oordeelsvorming?
    Nog concreter: Is er betekenis toe te kennen aan bijvoorbeeld een leidraad of de uitkomst van een door de Nederlandse belastingdienst eerder uitgevoerde controle op de oordeelsvorming door een Register Tax Assurance Provider?
  2. Wie zijn de belanghebbenden die betekenis moeten geven aan het vak van Register Tax Assurance Providers en wat zijn de factoren die daarbij een rol spelen?

.

Belastingcontrole in perspectief

Wil Peters - Hoofdartikel

De Belastingdienst zocht traditioneel naar fouten in fiscale aangiften. In 1996 is een nieuw controlemodel ontwikkeld met goedkeuring en inzet van statistische steekproeven als uitgangspunt. Het model krijgt in 2006 de naam ‘Controle Aanpak Belastingdienst’ (CAB) en is vanaf dan verplicht voor alle boekenonderzoeken. De CAB houdt rekening met fiscale beheersmaatregelen van een organisatie zelf en met controlewerkzaamheden van derden. Daarmee zijn de CAB en de daarin verankerde statistische steekproeven relevant voor zowel horizontaal toezicht als voor het geven van tax assurance.

.

Gangnam Style

Eelco van der Enden - Blog

Gisteren, 22 november 2012, woonde ik een bijeenkomst van European Business Initiative on Taxation in Brussel bij. Ik was daar uitgenodigd om samen met vertegenwoordigers van de OECD en de EU in gesprek te gaan met ‘het grote bedrijfsleven’ over ontwikkelingen op regulerend fiscaal gebied binnen de Europese Unie.

Lees en reageer op het blog

.

Risico's van het vak

Edwin van Loon - Blog

Op 19 september 2012 heeft Rechtbank Arnhem een uitspraak gedaan die hopelijk zal dienen als een echte ‘wake-up all’ voor de (tax) assurance professie. Wat is het geval? De accountant is ‘toerekenbaar tekortgeschoten’ in de uitoefening van zijn aandeel in de overeenkomst met zijn klant. Wat is er aan de hand?

Lees en reageer op het blog

.

Is er toekomst voor RTAP-SME?

Jan Zweekhorst - Blog

Langzaam maar zeker begint iedereen te begrijpen dat horizontaal toezicht een variant is binnen het totale toezichtpalet van de Belastingdienst. Naast het ouderwetse verticale toezicht is er dus ook horizontaal toezicht ontstaan. Ondanks dat heel veel adviseurs en ook medewerkers van de Belastingdienst nog moeten wennen aan horizontaal toezicht lijkt dit toch een definitieve plaats te hebben veroverd.

Lees en reageer op het blog

.

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria