Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2013, nummer 1

Hoofdredactioneel

Roy Kramer - Hoofdredactioneel

De vraag die toezichthoudende overheidsdiensten, ook die in het buitenland, zich stellen is hoe beoordeeld kan worden dat een belastingplichtige inderdaad zijn zaken op orde heeft. Om deze controle mogelijk te maken is het vakgebied tax assurance met het tax control framework ontwikkeld. Dit vakgebied heeft een fundamenteel andere benadering in de fiscale toezicht- en de beheersingspraktijk veroorzaakt; niet alleen de toezichthouder moet worden overtuigd van de kwaliteit van zijn fiscale beheersing, maar ook de overige stakeholders van de organisatie.

.

Governance, risk management, compliance, fiscaliteit en het tax management maturity model

Steven Schuit - Hoofdartikel

Vaak ontbreekt in de Raad van Commissarissen specifieke fiscale deskundigheid. Dit bemoeilijkt een inhoudelijke discussie over het fiscale beleid en de risico’s. Ook ontbreekt daardoor een toetsing van de nagestreefde maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming als geheel. De Tax Director moet een meer procesmatige benadering volgen met gebruik van een tax managementsysteem. Daardoor kunnen commissarissen het proces beter volgen, en ontstaat een meer inhoudelijke discussie. Ook moeten fiscalisten over meer communicatieve vaardigheden gaan beschikken.

.

Tax en kathedralen: een (internationale) tour d'horizon

Eelco van der Enden - Hoofdartikel

Het begrip horizontaal toezicht (of enhanced relationships in OESO-verband) krijgt internationaal steeds meer navolging. Het concept wordt echter niet eenduidig uitgelegd en toegepast. Dit leidt voor multinationale organisaties tot grote uitvoeringsproblemen. Om deze problemen te beteugelen zullen organisaties via eenduidige (‘wereldwijde’) kaders uiting moeten geven aan de mate waarin zij fiscaliteit beheersen. Een vorm van analyse gebaseerd op volwassenheidsgradaties lijkt uitkomst te bieden. Indien belastingdiensten hierop aansluiten en kaderstellend handelen ontstaat een vorm van ‘regulated self assessments’. Nieuwe wijn in oude zakken als we kijken naar de AEO-wetgeving?

.

'Als de Belastingdienst een partij wil zijn in een HT-traject, moet ze ook leren fietsen op een tandem...'

Arnold Pureveen - Column

Met een vliegbrevet zou ik bevoegd zijn kleine toestellen te besturen. Geen grote verkeersvliegtuigen met hun onoverzichtelijke instrumentenpanelen, maar eenvoudige sportvliegtuigjes waarvoor je hooguit zeven metertjes in het oog moet houden om veilig op je bestemming te komen. Wanneer ik dan een ‘tax control framework’ zie met een kamerbreed controlepaneel om de interne beheersing waar het de fiscaliteit betreft tot in finesses in de greep te hebben, moet ik onwillekeurig denken aan die wijzertjes en schuifjes van mijn Cessna. Moet het nu echt allemaal zo ingewikkeld? Is fiscaliteit zo moeilijk of willen we het zo moeilijk maken?

.

De ontwikkeling van horizontaal toezicht wereldwijd

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

Het fiscale toezicht is aan verandering onderhevig. We zien dat bijvoorbeeld in Nederland met de introductie van het horizontaal toezicht. De Nederlandse belastingdienst is daarin niet uniek, zo bleek uit het rapport van de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (hierna: de Commissie Stevens).1 In dit artikel ga ik in op de internationale trends in het fiscale toezicht, beschrijf ik de wereldwijde ontwikkeling van het ‘horizontaal toezicht’ of daarmee vergelijkbare benaderingen, en zoek ik de betekenis van deze ontwikkelingen voor het internationale bedrijfsleven.

.

Tax in de toekomst en RTAP

John Piepers - Algemeen

De fiscale problematiek is de laatste jaren radicaal van karakter veranderd. Zoveel is duidelijk geworden naar aanleiding van de diverse presentaties tijdens het seminar ‘Tax is tax niet meer’. Tijdens dit seminar, gehouden op Universiteit Nyenrode op 29 november 2012 zijn geen traditionele fiscale kwesties in relatie tot de aangifte, boekencontrole of technische interpretaties aan de orde geweest. Des te meer werd echter duidelijk dat de fiscaliteit een beheersingsprobleem in zich draagt.

.

Klaargestoomd voor een wereld die niet meer bestaat

Eelco van der Enden - Blog

Terwijl de wereld van fiscale beroepsbeoefenaars in een ongekend tempo verandert, zien onze universiteiten er geen brood in om fiscale studenten voor te bereiden op de nieuwe realiteit. De behoefte aan fiscale structuren neemt af en de vraag naar transparantie over de fiscale keten neemt toe. Bovendien speelt fiscale ethiek maatschappelijk een steeds belangrijkere rol. Dan volstaat alleen het opdoen van juridische kennis niet. Toch worden nog steeds bakken fiscalisten klaargestoomd voor een wereld die langzaamaan niet meer bestaat.

Lees en reageer op het blog

.

Het tax management maturity model & horizontaal toezicht

John Piepers, Roy Kramer - Hoofdartikel

Belastingdiensten over de hele wereld herijken hun handhavingsstrategieën en baseren die steeds meer op ‘horizontale’ concepten. Uitgangspunt voor dit soort concepten is dat organisaties vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de fiscaliteit beheersen. Door inzicht te geven in de mate waarin de organisatie haar fiscaliteit beheerst, kunnen belastingdiensten hun ‘traditionele’ toezicht hierop aanpassen en metatoezicht daarvoor in de plaats stellen. Daarmee is horizontaal toezicht een vorm van systeemtoezicht, dat in essentie moet leiden tot verminderde toezichtlasten voor zowel de organisatie als de Belastingdienst. Zowel de praktijk, adviseurs als ambtenaren willen weten ‘hoe’ ze uniform uitvoering kunnen geven aan het concept. Dit vraagt om een nieuwe benadering en een nieuw toetsingskader.

.

Tax assurance binnen het MGO-segment, een haalbare kaart?

Bas Opmeer, Jan Zweekhorst - Hoofdartikel

Tax assurance voor MGO-organisaties wordt door horizontaal toezicht steeds belangrijker, maar is in dit segment nog relatief onontgonnen. Vaak is niet duidelijk wat een tax control framework (TCF) moet inhouden, terwijl de noodzaak te komen tot een goed werkend TCF wel bestaat. De RTAP-SME speelt hierbij een belangrijke rol. Hij zal op basis van zijn expertise een uitspraak doen in hoeverre de onderneming ‘in control’ is. Hierdoor kan de Belastingdienst objectief haar toezicht aanpassen. Het T3M biedt daarbij houvast.

.

Controleren of beheersen

Edwin van Loon - Opinie

In deze bijdrage stel ik mijzelf de vraag hoe het de komende jaren verder moet met het nieuwe vakgebied van Register Tax Assurance Providers. De titel van mijn bijdrage geeft, zoals gebruikelijk, al enige richting aan, maar laat ik u eerst deelgenoot maken van mijn overpeinzingen, die ik zal inleiden door het stellen van de volgende vragen, en vervolgens zal ik dan verklaren waarom ik voor deze titel heb gekozen.

  1. Zijn Register Tax Assurance Providers genoodzaakt om controletechnieken en -methoden die door de Nederlandse belastingdienst worden gebruikt bij hun controleaanpak toe te passen bij de totstandkoming van hun dossiers c.q. op hun manier van oordeelsvorming?
    Nog concreter: Is er betekenis toe te kennen aan bijvoorbeeld een leidraad of de uitkomst van een door de Nederlandse belastingdienst eerder uitgevoerde controle op de oordeelsvorming door een Register Tax Assurance Provider?
  2. Wie zijn de belanghebbenden die betekenis moeten geven aan het vak van Register Tax Assurance Providers en wat zijn de factoren die daarbij een rol spelen?

.

Belastingcontrole in perspectief

Wil Peters - Hoofdartikel

De Belastingdienst zocht traditioneel naar fouten in fiscale aangiften. In 1996 is een nieuw controlemodel ontwikkeld met goedkeuring en inzet van statistische steekproeven als uitgangspunt. Het model krijgt in 2006 de naam ‘Controle Aanpak Belastingdienst’ (CAB) en is vanaf dan verplicht voor alle boekenonderzoeken. De CAB houdt rekening met fiscale beheersmaatregelen van een organisatie zelf en met controlewerkzaamheden van derden. Daarmee zijn de CAB en de daarin verankerde statistische steekproeven relevant voor zowel horizontaal toezicht als voor het geven van tax assurance.

.

Gangnam Style

Eelco van der Enden - Blog

Gisteren, 22 november 2012, woonde ik een bijeenkomst van European Business Initiative on Taxation in Brussel bij. Ik was daar uitgenodigd om samen met vertegenwoordigers van de OECD en de EU in gesprek te gaan met ‘het grote bedrijfsleven’ over ontwikkelingen op regulerend fiscaal gebied binnen de Europese Unie.

Lees en reageer op het blog

.

Risico's van het vak

Edwin van Loon - Blog

Op 19 september 2012 heeft Rechtbank Arnhem een uitspraak gedaan die hopelijk zal dienen als een echte ‘wake-up all’ voor de (tax) assurance professie. Wat is het geval? De accountant is ‘toerekenbaar tekortgeschoten’ in de uitoefening van zijn aandeel in de overeenkomst met zijn klant. Wat is er aan de hand?

Lees en reageer op het blog

.

Is er toekomst voor RTAP-SME?

Jan Zweekhorst - Blog

Langzaam maar zeker begint iedereen te begrijpen dat horizontaal toezicht een variant is binnen het totale toezichtpalet van de Belastingdienst. Naast het ouderwetse verticale toezicht is er dus ook horizontaal toezicht ontstaan. Ondanks dat heel veel adviseurs en ook medewerkers van de Belastingdienst nog moeten wennen aan horizontaal toezicht lijkt dit toch een definitieve plaats te hebben veroverd.

Lees en reageer op het blog

.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria