Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2013, nummer 2

Accountants tax assurance providers?

Marcel Pheijffer - Column

Positief gesteld gunt de Belastingdienst accountants een heldenrol waarbij zij als tax assurance providers de kans krijgen hun maatschappelijk nut te bewijzen ten dienste van ‘s Rijks schatkist. Negatief gesteld ligt de nadruk juist op de risico’s voor ‘s Rijks schatkist: minder of non compliance door een gebrek aan kwaliteit en onafhankelijkheid aan de kant van accountants. Al met al een onzeker discours in een tijd van economisch ontij. Genoeg reden daarom ook te kijken naar alternatieven. Die zullen zich zeker aandienen zolang het accountantsberoep aanleiding blijft geven voor negatieve publiciteit. Dat mijn trots als accountant daardoor verder erodeert is dan nog het minst erg …

.

Kiezen of delen?

Roy Kramer - Hoofdredactioneel

In dit nummer wordt de fiscale problematiek, die in wezen terug te voeren is op de verhouding tussen overheid en burger, van meer dan één (fiscaaltechnische) kant beschouwd. Stof tot discussie, reflectie, distantie en toenadering genoeg. De redactie hoopt dat de vele lezers van dit blad die constatering, zonder te willen kiezen, ook kunnen delen.

.

Fiscale brug in aanbouw

Eelco van der Enden - Hoofdartikel

Het is aan de fiscale autoriteiten om de eerste stap te zetten op weg naar een geoptimaliseerde verstandhouding met de belastingplichtige. Een belastingdienst moet in zijn organisatie de juiste cultuur ontwikkelen en bestendigen en dus ook over de juiste organisatiestructuur beschikken. Met informatietechnologie kunnen gegevens worden verwerkt tot betrouwbare informatie.

.

Maatschappelijke relevantie

Eelco van der Enden - Blog

Blog

De fair share-discussie gaat de verkeerde kant op

Peter Essers - Opinie

De auteur zet vraagtekens bij het voornemen van de Belastingdienst om de belastingplichtige bewust te maken van de moreel-ethische aspecten van bepaalde fiscale gedragingen.

.

Veronderstellen of vaststellen?

Edwin van Loon - Blog

Blog

Tax control anno nu

Robbert Hoyng, Paul van Batenburg, Martin Koek - Hoofdartikel

De Belastingdienst maakt gebruik van steekproefmethoden om op een objectieve en transparante manier te komen tot een oordeel over de ingediende aangiften. De Leidraad Horizontaal Toezicht (HT) spreekt ook een duidelijke voorkeur uit voor het toepassen van steekproeven door belastingplichtigen als monitoringinstrument in het Tax Control Framework. Echter, doel van HT is om met de belastingplichtige in het heden te werken terwijl de Belastingdienst zich met steekproeven op afgesloten boekjaren richt. Doel is daarnaast om dit op efficiënte wijze te doen; de Belastingdienst wil relatief weinig tijd besteden aan cliënten onder HT om zodoende meer tijd te kunnen besteden aan cliënten waar nog maar weinig zicht op is. Zouden moderne technieken zoals data analytics voor de gecontroleerde kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen op de controlekosten en voor de Belastingdienst wellicht voldoende effectief kunnen zijn?

.

'Klein' denken

Edwin van Loon - Blog

Blog

Is er nog leven na horizontaal toezicht?

Tiede Boersma - Algemeen

Interview met Tiede Boersma. De visie van Tiede Boersma op het concept van horizontaal toezicht, met name in het microbedrijf. Heeft het kans van slagen?

.

Privaatrechtelijke aspecten van het convenant in het kader van horizontaal toezicht

Ronald Russo - Hoofdartikel

In deze bijdrage wordt getoetst of een individueel convenant kan worden aangemerkt als een privaatrechtelijke overeen-komst. Dat blijkt het geval te zijn, waarna de gevolgen van deze constatering worden bezien. Dan blijkt dat zowel bij aan-vang als bij beëindiging van het convenant privaatrechtelijke problemen kunnen spelen. Omdat aan het convenant vertrou-wen tussen partijen ten grondslag moet liggen, zal dit in de praktijk meestal niet leiden tot een convenant tegen de zin van een van de partijen, maar eventueel wel tot schadevergoeding.

.

Tax assurance-perikelen bij ondernemingen zonder horizontaal toezicht

Koos van der Kemp - Opinie

Hoeveel comfort biedt tax assurance nu eigenlijk? En dan met name bij ondernemingen die geen horizontaal toezicht hebben. De positie van de Belastingdienst als stakeholder bij tax assurance voor ondernemingen zonder horizonaal toezicht roept vragen op die niet altijd een eenvoudig antwoord kennen.

.

De werkkostenregeling vanuit een beheersingsbenadering

Elmer van Lienen, Marieke Louwen - Hoofdartikel

De werkkostenregeling is een zeer actueel onderwerp voor veel organisaties. Uit de evaluatie van het Ministerie van Financiën is gebleken dat veel organisaties de werkkostenregeling nog steeds moeten implementeren. Veel organisaties lopen risico’s voor de loonheffingen bij de implementatie van de regeling als zij hierbij geen aandacht hebben voor de processen en risicobeheersing op de lange termijn. De processen kunnen onderdeel van het loonheffingen control framework (LCF) worden waardoor de organisatie de stap naar horizontaal toezicht kan maken.

.

Het open vizier: zekerheid door transparantie

Roy Kramer, Micha Keyzer - Algemeen

Een gesprek met Theo Poolen, lid van het Managementteam van de Belastingdienst, over de nationale en internationale ontwikkelingen van het horizontaal toezicht.

.

Horizontaal toezicht en internationale perspectieven

Roy Kramer - Algemeen

Het internationale landschap rond horizontaal toezicht verandert snel en heeft impact op Nederland. Een uiteenzetting van recente en belangrijke internationale ontwikkelingen.

.

Effectmeting van horizontaal toezicht bij grote ondernemingen

Lisette van der Hel-van Dijk, Maarten Siglé - Hoofdartikel

Overheidstoezicht staat onder druk. Het werk van toezichthouders ligt onder een vergrootglas. Regelmatig worden maatschappelijke of economische problemen geheel of gedeeltelijk toegeschreven aan falend toezicht. De politiek en de maatschappij vragen veel meer dan voorheen van toezichthouders, dus ook van de Belastingdienst, dat ze laten zien dat hun inspanningen tot resultaat leiden. Uit het rapport van de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (hierna: de commissie-Stevens) bleek dat bij de ontwikkeling van horizontaal toezicht door de Belastingdienst rationele sturing op basis van valide empirische informatie ontbrak.1 In dit artikel gaan wij – een jaar na het rapport van de commissie-Stevens – in op het meten van de effectiviteit van het horizontaal toezicht. Wat zijn nationaal en internationaal  de relevante ontwikkelingen? Wat zijn de uitdagingen van effectmeting van het fiscale toezicht? Hoe zou de effectmeting van het horizontaal toezicht bij grote ondernemingen eruit kunnen zien?

.

(HT 2.0 + MKB) RTAP = SRA

Jan Zweekhorst - Algemeen

De auteur breekt een lans voor de RTAP'er in het kader van horizontaal toezicht nieuwe stijl in het midden- en kleinbedrijf.

.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria