Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2014, nummer 1

Steekproefcontrole door en voor de fiscus

Robbert Hoyng, Paul van Batenburg - Hoofdartikel

In deze bijdrage laten wij zien welke formules er zitten achter de opzet en evaluatie van steekproeven in de fiscale controle. Hiermee kan belastingplichtige nagaan hoe de Belastingdienst bij VT steekproeven hanteert, maar ook zelf steekproeven opzetten die voldoen aan de eisen die de Belastingdienst in het kader van HT aan steekproeven stelt. Daarbij is het belangrijk dat belastingplichtige zijn voorkennis over de kwaliteit van de te controleren massa formuleert op een manier die transparant en navolgbaar is. Ongunstige voorkennis zou moeten leiden tot grotere steekproeven dan de standaard opzet van de Belastingdienst. Voordeel daarvan is dat belastingplichtige meer kennis opdoet van de kwaliteit van zijn TCF en dat met die steekproeven zelfs bij enkele fouten nog kan worden goedgekeurd. Gunstige voorkennis, mits geborgd door transparant geformuleerde aannames, kan leiden tot kleinere steekproeven zodat het TCF op een efficiënte manier bijdraagt aan de objectieve constatering dat belastingplichtige in control is.

.

Country-by-country reporting

Sander Kloosterhof, Kim Kempers, Ivonne van den Berg - Hoofdartikel

Country-by-country reporting is een ontwikkeling die een groot aantal ondernemingen nu of in de toekomst zal raken doordat bepaalde overnemingen hiertoe worden verplicht en omdat steeds meer ondernemingen hier vrijwillig op overgaan. Een aantal strategische overwegingen zijn relevant op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve weergave van informatie, verwachtingen van stakeholders en de context waarin de weergegeven informatie wordt geplaatst. Ook dient rekening te worden gehouden met de beschikbaarheid van informatie, inrichting van informatiesystemen en processen alsook de wijze van presentatie en communicatie. Een gestructureerde benadering is hierbij essentieel.

.

Evaluatie Compliance Assurance Process in de VS

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

De Internal Revenue Service (IRS) in de Verenigde Staten is een van de pioniers op het gebied van ‘cooperative compliance’. In 2005 zette de IRS de eerste schreden op dit pad met de introductie van het Compliance Assurance Process (CAP) pilot program. De pilot is in 2011 omgezet in een permanent programma, dat in 2013 door de Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) is geëvalueerd.1 De conclusie van deze evaluatie is dat het CAP-programma ‘received favorable feedback, but additional analysis of its costs and benefits is needed’. Dat roept herinneringen op aan de evaluatie van het horizontaal toezicht in Nederland door de Commissie Stevens. Hoe ziet de evaluatie van het CAP-programma eruit? Wat zijn de overeenkomsten met de evaluatie van het Nederlandse horizontaal toezicht? Wat betekenen de uitkomsten voor de ontwikkeling van ‘cooperative compliance’?

.

Sancties onder horizontaal toezicht

Margot Oenema - Hoofdartikel

In deze bijdrage zet de auteur uiteen of en hoe bestuurlijke boetes aan de orde kunnen zijn onder horizontaal toezicht. Het bestaan van het convenant wordt geplaatst tegen de geldende fiscale wet- en regelgeving. Het blijkt dat een goed werkend TCF cruciaal is. Ook is het van belang om te voldoen aan de afspraken die uit het convenant voortvloeien, om beboeting (zo veel als mogelijk) te voorkomen.

.

Fiscale ethiek in de boardroom

Hans Gribnau - Hoofdartikel

Fiscaal handelen dient te passen in een bredere ethische visie op de eigen onderneming. De gekozen fiscaalethische visie mag niet slechts een stukje papier zijn. Het fiscaal handelen van de onderneming zal daar steeds aan gerelateerd moeten worden. Belastingen zijn een moreel fenomeen, zij belichamen verdelende rechtvaardigheid in onze maatschappij die allen voordelen biedt. Dat vraagt om fair play. Multinationals gebruiken regelmatig vernuftige legale structuren die voor minimalisatie van belastingdruk zorgen. Maar ook dit legale gebruik van fiscale regels impliceert een morele keuze: kiest men voor fair play of voor free riding? Tax in de boardroom vraagt dan om een fiscale strategie die morele aspecten expliciet verdisconteert – binnen een bredere ethische visie op de eigen onderneming. Moreel leiderschap brengt die visie tot leven. De bedrijfsethiek van de organisatie en de professionele moraal zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

.

De meetbare indirect taxfunctie

Edwin van Loon - Opinie

De laatste jaren verbaas ik mij telkens weer over het grote belang dat er wordt gehecht aan ‘zachte’, niet of nauwelijks objectiveerbare of kwantificeerbare doelstellingen die worden gebezigd door beoordelaars van de fiscale functie binnen ondernemingen.
Ik heb kunnen constateren dat deze beoordelaars veelal werkzaam zijn of waren als medewerker van de Belastingdienst, belastingadviseur of tax assurance provider en in hoge mate een voornamelijk juridische achtergrond hebben.
De vraag die daarbij opkomt is in hoeverre deze beoordelaars zich bedienen van de juiste meetinstrumenten. Ik bied alternatieve denkrichtingen en methodes aan die tot een eenvoudig te realiseren verbetering kunnen bijdragen van het instrumentarium van zowel de taxfunctie als haar beoordelaars. Vanzelfsprekend streef ik ernaar om een beter inzicht te verkrijgen of te verschaffen in de prestaties van de taxfunctie en het belang daarbij van indirect tax.

.

Horizontale tsunami

Eelco van der Enden - Column

Het gaat goed met Horizontaal Toezicht (HT). En dat is prettig om te weten. Uit de 12e halfjaarlijkse voortgangsrapportage Belastingdienst halen we de volgende informatie per 1 juni 2013:
•    aantal grote ondernemingen met een individueel convenant: 3.000
•    mkb-ondernemingen die via een fiscaal dienstverlener onder HT vallen: 80.000

De lichte afname van het aantal Grote Ondernemingen (GO) met een convenant van 250 laat zich verklaren door de gewijzigde classificatie van het begrip GO.
Ronduit spectaculair is de toename van het aantal ondernemingen dat hun aangifte laat verzorgen door een financieel dienstverlener. Van 53.000 naar 80.000. Dit alles wordt uitgevoerd door tussenkomst van zeven koepel- en beroepsorganisaties of via 300 convenanten met fiscaal dienstverleners, aldus de voortgangsrapportage.

.

Á la recherce du temps perdu

Eelco van der Enden - Blog

Het nieuwe jaar is begonnen. Vreemd eigenlijk, dat we zo veel waarde hechten aan een ‘tijdseenheid’. Al die stress om zaken af te ronden voor 1 januari. Waarom niet 18 mei? Wat zegt het mij nou als belegger wat de ‘état de lieu’ is van een onderneming op 31 december? Helemaal niets toch. Ik zou eigenlijk per voortduring binnen een bepaalde bandbreedte op de hoogte willen zijn van wat er speelt binnen een onderneming. Jaarrekeningen zeggen mij helemaal niets. Ik geloof dan ook heilig in ‘continuous reporting’ als uitvloeisel van ‘continuous accounting’.

Alors on danse

Eelco van der Enden - Blog

Toen ik nog in een corporate-omgeving werkte schepten een collega en ik er altijd een groot genoegen in onze juristen op de kast te jagen. Bij grotere fiscale herstructureringen of fiscaalgedreven transacties  benaderden wij de baas van legal ‘Heb je voor ons een standaard overnameovereenkomst?’ De reactie was iedere keer weer dezelfde, tot ons grote genoegen… ‘Er bestaan geen standaardovereenkomsten! Het hangt helemaal van de feiten af hoe die overeenkomst eruit moet zien.’

No Future!

Eelco van der Enden - Opinie

Tax assurance… wat is dat eigenlijk? Het geven van zekerheid, een ‘level of comfort’ op ‘iets’ dat te maken heeft met belastingen. Maar wat is dat ‘iets’ dan wel? Dat wordt al lastiger. Hebben we het hier over:
•    de fiscale positie in de vennootschappelijke jaarrekening; of
•    het Tax Control Framework (TCF), de fiscale beheersing; of
•    de fiscale aangiften; of
•    alle drie hierboven.
Als we gedefinieerd hebben wat tax assurance beslaat, wie is er dan het meest geschikt om deze ‘assurance’ te verstrekken. Iemand van ‘tax’, over het algemeen een bedrijfsfiscalist of fiscaal adviseur of iemand van ‘assurance’, meestal een accountant of (register) controller of nog iemand anders?
Deze vragen lijken op zich triviaal maar, zo voorspel ik, zullen bestaande organisatie- en businessmodellen van de fiscale- en accountingtechnische professie blijvend veranderen.

.

Kleur bekennen

Roy Kramer - Hoofdredactioneel

In zijn opinie in dit blad vraagt Eelco van der Enden zich af wat tax assurance eigenlijk is. Tevens vraagt hij zich af wie het meest geschikt is om deze ‘tax assurance’ te verstrekken. Toen het programma Tax Assurance in 2005 begon, wisten we dat we een uniek concept aanboden: een opleiding en vorming tot topfiscalist die andere dimensies van fiscaliteit kon ontsluiten en verkennen. Een expert, geschoold in het vakgebied Tax Assurance, en die in staat is een oordeel te vellen over de mate waarin een organisatie fiscaal haar zaken op orde heeft.
Inmiddels is het een heus ambacht, maar durven diverse partijen nog steeds geen kleur te bekennen.

.

Van ambacht naar discipline

Roy Kramer - Algemeen

De vraag wanneer een ambacht een discipline wordt, opgevat als een tak van wetenschap, is niet van gisteren. Al veel vaker heeft de geschiedenis laten zien hoe een ambacht kon uitgroeien tot een echte wetenschap. Zo werd de barbier van ooit de tandarts van nu, de ouderwetse baker de moderne verloskundige en de klerk de accountant. Kon men voorheen volstaan met basale vaardigheden en een zekere aanleg, daar eisen de huidige beroepen doorwrochte opleidingen. En zo kunnen ook opleidingen zich ontwikkelen van ‘kunstjes’ toepassen tot wetenschappen, zoals ook de beroepsaanduidingen een gewichtige evolutie kunnen doormaken: de schoolmeester heet tegenwoordig docent en de werkster interieurverzorgster.

En de belastingadviseur? Die mag zich fiscalist noemen als hij of zij zich met succes een weg gehakt heeft door het schier ondoordringbare regelwoud dat tegenwoordig fiscaliteit wordt genoemd. En gedurende die exploratie houdt hij of zij zich echt zo onderhand bezig met een heuse wetenschap, die zich met het modieuze begrip ‘tax assurance’ laat benoemen.

Eigenlijk is dit een zorgelijke ontwikkeling, omdat iets wat helder en duidelijk behoort te zijn – begrijpelijke belastingheffing voor belastingplichtige (rechts)personen – inmiddels zo complex en diffuus is geworden dat er deskundigen nodig zijn, zelfs hard nodig, om het gordiaanse knoopwerk te ontwarren. Een regelweb overigens dat door mensen zelf zo tot stand is gekomen. Het is echt niet veroorzaakt door een of andere externe factor, een ‘act of God’ of een emanatie van de snaartheorie. Geenszins. Dat de fiscaliteit zo ingewikkeld is geworden, is aan allerlei factoren te danken of te wijten die door mensen zelf in gang zijn gezet: wetgeving doordesemd met amendementen en uitzonderingen, moeilijk te harmoniseren verdragen met andere staten, supranationale instructies die botsen met eeuwenlang zo gegroeide culturele praktijken. En dan maken fusies, overnames en ontvlechtingen, gevarieerde samenwerkingsvormen, mondialisering en digitalisering wat simpel leek nog moeilijker.

Om toch nog enigszins overzicht te houden en orde te scheppen in de chaos die dreigt te ontstaan, zijn deskundigen nodig die het hoofd koel en de blik helder weten te houden. Maar wie mag zich wat de fiscaliteit betreft deskundig noemen? Wat moet een deskundige allemaal beheersen om op zijn minst de juiste specialisten aan te spreken, in te schakelen en te begeleiden? Voor de belastingadviseur van een halve eeuw geleden kon een cursus Belastingrecht of een instructie bij de aangifte wellicht volstaan, maar voor de fiscalist anno nu en straks komt er meer kijken. De fiscaliteit is de kinderschoenen ontgroeid en vereist doorgewinterde ‘sparringpartners’.

Die nu kunnen zich tot een fiscale elite laten vormen in het vakgebied Tax Assurance, dat zo’n tien jaar geleden werd geïntroduceerd door het ‘Tax Centre’ van Nyenrode Business Universiteit. Wat ooit begon als een cursus in een curriculum, groeide uit tot een vak met verschillende onderdelen. En inmiddels kan het zich wel een wetenschap noemen, als we afgaan op de omschrijving van dat begrip bij Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal onder het lemma ‘wetenschap’: ‘het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels, wetmatigheden, theorieën, hypotheses en systemen waarmee verdere kennis verkregen kan worden’. En de woordenboekenschrijver laat er met verwijzing naar de Nederlands-Amerikaanse bioloog-hematoloog-dichter Leo Vroman een citaat op volgen: ‘Wetenschap bedrijven is een visie op tafel leggen met het risico dat die onjuist blijkt te zijn’. En: ‘wetenschap vindt (…) door het bestaande te verbreken, een orde die nieuwe woorden eist.’

Zouden we die omschrijving aanhouden, dan mag Tax Assurance zich inmiddels een wetenschap in de kinderschoenen noemen. Maar dan wel een met die schoentjes in de vette klei van de alledaagse fiscale praktijk. Toen de geestelijke vaders begonnen met het programma Tax Assurance, wisten zij dat zij een uniek concept aanboden: een opleiding en vorming tot topfiscalist die andere dimensies van fiscaliteit kon ontsluiten en verkennen. Dat programma groeide in omvang, zowel kwantitatief – meer relevante velden werden ontsloten – als kwalitatief: die velden werden ook nog eens grondiger verkend en omgespit dan in een cursus van een halve dag gebruikelijk is. De vraag was eigenlijk vanaf de introductie groot, zij het hier en daar nog aarzelend. Maar die begrijpelijke schroom is weg. ‘De markt’ vraagt naar fiscalisten die meer in hun mars hebben en veronderstelt dat de eens zo nieuwe discipline Tax Assurance nu tot de standaardbagage van de fiscalist anno 2013 behoort.

De fiscalist anno 2013 laat zich het best vergelijken met een veelzijdig specialist. Natuurlijk als ‘fiscalist 1.0’ kent hij de basale, technische vaardigheden. Maar als ‘fiscalist 2.0’ weet hij ook te communiceren met belanghebbende partijen die minder affectie hebben met de fiscaliteit, wat wordt ‘uitgebouwd’ in het derde facet van de ‘fiscalist 3.0’: de autoriteit die met gezag het maatschappelijk verkeer inzicht kan bieden in ook niet-financieel-fiscale aspecten van de organisatie. In concreto betekent dit de fiscalist niet meer genoeg heeft aan de technische stof en routine alleen. En al helemaal geen behoefte heeft aan intuïtie of ‘Fingerspitzengefühl’. De belangen – zeker de immateriële – zijn immers te groot voor een amateuristische benadering. Het gaat niet meer alleen om theoretische adviezen en modellen die het zo mooi ‘doen’ op de tekentafel in de werkkamer, maar vooral om de praktische uitvoering daarbuiten, waar het vaak kan stormen of plenzen.

Dat alles wil niet alleen de opdrachtgever, maar ook het publiek, het maatschappelijk verkeer, dat vraagt om een fiscalist die de taal van het bedrijf, het publiek en de belanghebbenden spreekt en begrijpt wat de behoeften zijn die onder al die verschillende partijen leven. Men wil een zo groot mogelijke zekerheid, men wil ordening in de chaos, men wil een loods aan boord om fiscale klippen te ontwijken. Risicoprofielen moeten worden doorgelicht en afgewogen. Processen moeten worden geanalyseerd. Risico’s moeten zo goed mogelijk worden afgedekt, dan wel verantwoord worden genomen. Hoe snel ligt immers niet een claim op tafel wanneer vermoed wordt dat de verantwoordelijken onverantwoordelijk hebben opgetreden, of zelfs dat hebben nagelaten. De communicatie met controllers, accountants en al die andere professionals die in, om, voor en bij de organisatie werkzaam zijn, moet worden geoptimaliseerd. De (on)mogelijkheden van ict en het welhaast ongebreidelde dataverkeer met zijn specifieke procedures moet worden begrepen en begeleid. Kortom, waar het om de fiscaliteit gaat, is er een stijgende behoefte aan een ‘fiscalist 3.0’.

Deze expert is geschoold op het gebied van Tax Assurance en is in staat een oordeel te vellen over de mate waarin een organisatie fiscaal haar zaken op orde heeft. Een geïntegreerde behandeling van de fiscaliteit mag die kwalificatie alleen hebben als men ook kennis heeft van – in willekeurige volgorde – commercieel, financieel en fiscaal strategisch denken, verantwoord risico’s nemen, zachte beheersingsmaatregelen, de (on)mogelijkheden van processen en protocollen, ict, regelnaleving, procesbewaking en ‘testing’; en vooral ook verandermanagement. Het debat over wat een eerlijke belastingbijdrage is (het leerstuk van de ‘fair share’), de samenwerking tussen het publieke en private domein (horizontaal toezicht), de fiscale transparantie – en uiteraard ook die van de overheid – en het belang van de fiscale ethiek vraagt om ter zake kundige deelnemers die weten waar zij het over hebben en die in staat zijn drogredeneringen gefundeerd te weerleggen. En die als gesprekspartners een meer dan (vol)waardige fiscale vertegenwoordiger zijn van hun opdrachtgever.

En is er al een bètaversie van de ‘fiscalist 4.0’? Die vraag moet voorlopig nog onbeantwoord blijven. Maar zolang het duidelijk is dat de fiscaliteit er niet eenvoudiger op wordt, ja veeleer nóg complexer, zal de behoefte aan fiscale verkeersleiders alleen maar groeien.

.

Niet aftrekbare aftrekbare bedragen

Eelco van der Enden - Blog

Vrijdag 14 november zat ik in een zompig Deens hotel The Financial Times te lezen. ‘Starbucks tax relief’ stond op de voorkant te lezen. ‘Starbuck’s latest income tax bill has been cut to zero by a € 2.7bn compensation charge that it was ordered to pay Kraft Foods over a contract dispute’. Op pagina 13 kopte het hoofdartikel ‘Starbucks claws back $ 1bn of Kraft charge in tax’. Alsof het een duivels schema betrof om geen belasting te betalen. Starbucks had contractbreuk gepleegd, volgens een onafhankelijke derde, en was veroordeeld tot een schadevergoeding. Normale bedrijfskosten dus en gewoon aftrekbaar. Maar de fiscale reputatie van Starbucks heeft zo’n dreun gekregen dat zelfs bij de meest ‘normale’ bedrijfskosten gesuggereerd wordt dat het vreemd is dat deze een positief effect hebben op de belastingschuld van Starbucks.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria