Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2014, nummer 2

De invloed van het fiscale beleid?

Ronald Russo - Column

Aangewakkerd door het marketmakerarrest, spookt de vraag door mijn hoofd of, en zo ja, in hoeverre een belastingplichtige fiscaal mag afwijken van beleid dat hij voor de commerciële jaarrekening heeft vastgesteld. Als een belastingplichtige als commercieel beleid heeft op een effectenpositie geen risico te willen lopen, daartoe alle benodigde acties onderneemt en het ook als zodanig in de commerciële jaarrekening verwerkt, mag hij daarvan dan fiscaal afwijken? In het algemeen mag dat: er is geen formele koppeling tussen de commerciële en fiscale winst in Nederland. Maar hoe is in een dergelijk geval het fiscale beleid geformuleerd?

.

Never a dull moment

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Het wordt een hete herfst voor boeken controlerend Nederland. De accountantskantoren, met name de Big 4, zijn vrij wild geworden voor de pers. En daarmee ook de voor politiek. Ieder kantoor, ja, feitelijk een hele beroepsgroep, krijgt een fenomenale veeg uit de pan. Dat weerhoudt ze er in Australië overigens niet van om wellicht accountants in te schakelen bij fiscale controles om te kunnen steunen op positieve voorinformatie. Zie hiervoor het artikel van Lisette van der Hel. Wat de impact van positieve voorinformatie voor de controle precies kan betekenen leest u overigens in de bijdrage van Robbert Hoyng. Naast de ‘harde’ data die deel uitmaken van voorinformatie, bestaat deze informatie ook voor een heel belangrijk deel uit zachte informatie. Een onderneming moet deze informatie eveneens kunnen detecteren en beheersen. Roy Kramer schrijft in dit Vakblad Tax Assurance hoe deze soft controls kunnen worden gevat in het TCF van een onderneming.

.

Positieve voorinformatie

Robbert Hoyng, Paul van Batenburg, Marvin de Ridder - Hoofdartikel

Positieve voorinformatie leidt tot reductie van de steekproef van de Belastingdienst. Hoe kan deze reductie eigenlijk worden uitgerekend? Er is geen normering voor opzet, bestaan en werking van een Tax Control Framework, dus hoe kan de juiste mate van reductie worden vastgesteld? De percentages van 75, 87,5 en 100 zoals opgenomen in de CAB, zijn prima hanteerbaar, maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Wij stellen vast dat er geen theorie is waar deze percentages uit volgen. Tevens stellen wij vast dat – als gevolg van het ontbreken van een normenkader – er geen eenduidige toepassing is van de reductietabel in de praktijk en doen daarom voorstellen voor verbetering. In dit derde artikel van vier geven wij een normenkader en bespreken wij de mogelijkheid tot validatie van de toegepaste reductie.

.

De self-fulfilling prophecy doorbroken

Jan Zweekhorst - Blog

De afgelopen maanden hoor je steeds vaker het geluid dat horizontaal toezicht op sterven na dood is. Zelfs voorstanders vragen zich soms hardop af: ‘Waarom is het zo stil rondom horizontaal toezicht?’ Ik beantwoord die laatste vraag altijd met de opmerking dat men zelf bepaalt wat horizontaal toezicht in de eigen omgeving, onderneming of relatiekring doet. Maar als steeds meer mensen gaan roepen dat het niet goed gaat ontstaat er langzaam een self-fulfilling prophecy. Die negatieve geluiden werden versterkt door de uitleg aan het Belastingplan 2014: ‘Waar is de gewenste passage over horizontaal toezicht?’

.

De impact van de pakkans

Jan van Trigt - Hoofdartikel

Een audit op de jaarrekening omvat onder meer onzekere belastingposities. Uit analyses van in de VS gepubliceerde jaarrekeningen blijkt dat onzekere belastingposities een belangrijke oorzaak van onjuiste jaarrekeningen zijn. Onder IFRS is de berekening van de onzekere belastingposities van niet-winstbelastingen mede afhankelijk van de inschatting van de kennis van de fiscus omtrent de feiten en omstandigheden. Bij een lage pakkans door de fiscus zal toezicht van de auditor op loonheffingen en omzetbelasting weinig veeleisend zijn. US GAAP is daarin aanmerkelijk strenger. In de VS heeft de IRS wezenlijk meer inzicht in onzekere belastingposities dan we in Nederland onder het fair play-beginsel gewend zijn.

.

Beleefd per decreet

Eelco van der Enden - Blog

Vandaag had ik een interessant gesprek met een kennis. Nu ja, met hem heb ik altijd goede gesprekken dus dat is niet zo bijzonder. Maar dit keer ging het over ‘respect’, en het was heel lang geleden dat we daar over gesproken hadden. Waar is de tijd gebleven dat we het over horizontaal toezicht hadden, een systeem gebaseerd op transparantie, vertrouwen en wederzijds respect? Respect voor elkaar en elkaars (afwijkende) standpunten zijn welhaast een automatisme in Nederland. Jammer genoeg staan we bij dit Nederlandse automatisme, ja voorrecht, eigenlijk alleen maar stil als we ergens respectloos worden behandeld. Hoe kwamen mijn kennis en ik op dit gesprek?

.

De natuur van horizontaal toezicht

Eelco van der Enden - Opinie

De discussie over de ‘natuur van horizontaal toezicht’ begint trekken te vertonen van een ‘Ariaanse en monofysitische controverse’. Het raakt de kern van het geloof wat horizontaal toezicht is. Net zoals bij de Ariaanse en monofysitische controverse staat de natuur van het ‘geheel’ en de duiding van één van de delen van de (horizontale) heilige drie-eenheid, bestaande uit de elementen wet – transparantie – vertrouwen, ter discussie.

.

Tax Assurance in… Australië

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

Sinds het begin van 2014 discussieert de Australische belastingdienst met stakeholders over mogelijkheden om een deel van het fiscale toezicht op multinationale ondernemingen uit te besteden door middel van het External Compliance Assurance Process (ECAP). De vraag die opkomt is of dit een reële gedachte is in tijden waarin er veel discussie is over de rol van accountants in het maatschappelijk verkeer en bovendien ‘tax avoidance’ door multinationals hoog op de politieke wereldagenda staat. Wat zijn de redenen voor deze discussie? Is ECAP een volgende stap in de ontwikkeling van de Australische cooperative compliance-benadering?

.

De Belastingdienst voert een geïntegreerde steekproef uit. Denk aan uw bewijspositie!

Willem Veldhuizen - Opinie

Bij de evaluatie van de bevindingen van een eurosteekproef speelt de bewijslastverdeling een belangrijke rol. De Belastingdienst geeft in haar controleaanpak (CAB1) aan niet meer werk te willen verrichten dan noodzakelijk is. Dit betekent dat men bij de opzet van de eurosteekproef als uitgangspunt heeft dat in de steekproef geen enkele fout wordt toegestaan; met andere woorden er is sprake van een ‘nulfoutenverwachting’. De gedachte hierachter is dat de Belastingdienst stelt dat belastingplichtige verklaart zijn aangifte stellig en zonder voorbehoud in te dienen. Getoetst wordt of er sprake is van een aanvaardbare aangifte. Het gevolg van deze controleaanpak kan zijn dat de Belastingdienst ook een correctie toepast wanneer men een geringe fout ontdekt. De Belastingdienst corrigeert dan volgens de formule: gevonden foutfractie * interval. Het interval wordt door de Belastingdienst ruwweg op 1/3e van de materialiteit bepaald.2 De materialiteit is afhankelijk van de omvang van uw onderneming of de grootte van het te onderzoeken object en bedraagt maximaal € 3.000.000 (bron: CAB).

.

Good Tax Governance in beweging

Saskia Verbunt, Imre Vellenga, Marit van den Akker, Eric van der Stroom - Hoofdartikel

Door discussies in media en samenleving over aanvaardbaar fiscaal gedrag is de rol van belasting vanuit MVO-perspectief in een stroomversnelling gekomen. Aan de hand van de recent verschenen publicatie ‘Good Tax Governance in Transition’ beschrijven de auteurs waarom de fiscale strategie onderdeel van MVO hoort te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat organisaties steeds meer bezig zijn met Good Tax Governance en het in kaart brengen van fiscale risico’s. Zes Good Tax Governance-principes worden als handvat voor organisaties aangereikt en kunnen daarmee als uitgangspunt voor de Good Tax Governance-discussie dienen.

.

‘Much data’ en de kortste weg naar ‘assurance’

Kees Buitenhuis - Hoofdartikel

Data-analyse en statistische steekproeven zijn niet ‘méér van hetzelfde’.1 Integendeel, beide technieken zijn totaal verschillend van aard. Data-analyse gebruikt u om inconsistenties op te sporen en fouten te herstellen, terwijl u de steekproef inzet om een populatie zo snel mogelijk goed te keuren.De keuze welke techniek u gebruikt hangt dan ook af van het onderzoeksdoel dat u voor ogen hebt. Als u een ‘assurance-opdracht’ uitvoert die betrekking heeft op ‘much data’, een omvangrijke dataset, vindt u de kortste weg daarnaar door gebruik te maken van de steekproef. Indien gunstige uitkomsten uit reeds uitgevoerde data-analyses voorhanden zijn, kan dat de weg nog verder verkorten.

.

Mensen verwachten te veel en doen te weinig

Robbert Hoyng, Roy Kramer - Algemeen

Op 2 juli 2014 hield Nyenrode Tax Academy onder leiding van Reinder Wiersma, partner bij Deloitte Belastingadviseurs BV, een rondetafelbijeenkomst met fiscalisten uit de woningcorporatiesector.1 Thema: Woningcorporaties en hun ervaringen en verwachtingen aangaande horizontaal toezicht.

 

.

De yin en yang van beheersing: hard + zacht = taai

Peter Robertson, Roy Kramer - Hoofdartikel

De Belastingdienst heeft geen kaders en/of een normatiek ontwikkeld op basis waarvan een (geobjectiveerd) oordeel gevormd kan worden over de minder ‘tastbare’ beheersingsmaatregelen, de zogeheten ‘soft controls’. Het gaat er dus om om een evenwicht te vinden, een juiste mix van beheersingsmaatregelen die voor de organisatie op maat gesneden zijn, en daarbij te aanvaarden dat een organisatie een dynamisch geheel is met ‘dynamische controls’.

.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria