Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2016, nummer 2

Onder Panamese vlag

Hein Kloosterman - Column

De zogenoemde Panama Papers lieten een groot aantal mensen schrikken. Ik schrik niet meer zo gauw. Wat mij verbaasde was de houding van veel politici: ‘Ontgaan is net zo erg als ontduiken’ en ‘Dat adviseurs zich hiervoor lenen’.
In het boek Dit kan niet waar zijn laat Joris Luijendijk zien dat in de bancaire wereld het blind nastreven van opbrengst, of de klant nu wel nut heeft bij een product of niet, erbij lijkt te horen. Het productaanbod is met andere woorden amoreel (wat iets anders is dan immoreel).

.

De Zon der Fiscale Verlichting

- Hoofdredactioneel

Je zou haast vergeten dat in deze turbulente tijden tax assurance een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt. Wie is er nu geïnteresseerd in ons mooie vak als fanatici een spoor van dood en verderf door Europa trekken, Britse populisten het Verenigd Koninkrijk aan het ontbinden zijn, in de Verenigde Staten de Republikeinen ‘bijbel en geloof’ leidend willen laten zijn bij wetgeving en onderwijs en het politieke compromis in Europa een relikwie uit het verleden lijkt te zijn?

.

De verborgen waarde van de omzetbelasting (1)

Alex Wijnen, Edwin van Loon, John Sloot - Hoofdartikel

In een serie artikelen proberen de auteurs de werkelijke waarde van de btw voor u uiteen te zetten. Teneinde de btw op de juiste waarde te kunnen schatten is het begrijpen van het systeem van heffing noodzakelijk. In eerdere edities van dit vakblad zijn diverse deelonderwerpen uit de btw onder de loep genomen, waarmee voor de liefhebber een zekere mate van verdieping is gegeven. Voor alle overige lezers van het vakblad blijft de btw een vakgebied waarmee ze weinig affi-niteit lijken te hebben. Waarom zou iemand buiten de fiscale btw-praktijk langer stilstaan bij dit belastingmiddel als er in de financiële verslagging en de controle op de financiële verslaglegging nauwelijks aandacht aan wordt besteed?

.

Fiscaalrechtelijke incorporatie van aanvullende Nederlandse documentatieverplichtingen voor verrekenprijzen

Clive Jie-a-Joen, Bert Middelkoop - Hoofdartikel

Dit artikel beschrijft vanuit een internationaal en nationaal perspectief de aanleiding tot de wettelijke incorporatie in 2016 van de aanvullende Nederlandse verrekenprijsdocumentatieverplichtingen. Ook gaat het artikel in op de Nederlandse entiteiten van een multinationale onderneming (MNO) die kwalificeren voor het opstellen van deze aanvullende verreken-prijsdocumentatie, op de inhoud van de aanvullende documentatie, het moment waarop de documentatie gereed dient te zijn en de mogelijke gevolgen voor kwalificerende entiteiten ten aanzien van deze aanvullende verrekenprijsdocumenta-tieverplichtingen.

.

Meer ‘guidance’ tax control frameworks: lang verwacht, niet gekregen…

Lisette van der Hel-van Dijk - Hoofdartikel

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) heeft in mei 2016 het langverwachte rapport Buil-ding Better Tax Control Frameworks het licht doen zien.1 In het fiscale toezicht – en met name in zogenoemde co-operative compliance strategieën – is een Tax Control Framework (TCF) een onmisbaar element voor bedrijven om o.a. invulling te geven aan transparantie. Evaluaties laten zien dat zowel in Nederland als in het buitenland hierover on-duidelijkheid bestaat en er meer behoefte is aan ‘guidance’. In deze bijdrage geef ik een samenvatting van de OESO guidance en plaats die in het perspectief van recente ontwikkelingen. Ik concludeer dat er lang naar deze guidance is uitgekeken, maar dat die helaas niet tegemoet komt aan de verwachtingen. Gezien de aandacht die de compliance van grote ondernemingen in het huidige tijdsgewricht krijgt en het adagium van ‘transparantie’ dat daarmee verbonden is, lijkt echte samenwerking tussen belastingdiensten nog ver weg.

.

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties vanuit een beheersingsbenadering

Elmer van Lienen, Marieke Louwen - Hoofdartikel

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) heeft per 1 mei 2016 de verklaring arbeidsrelaties, die opdrachtgevers vrijwaring kon verschaffen omtrent de inhoudingsplicht voor de loonheffingen bij het inhuren van zelf-standigen zonder personeel (hierna: zzp’ers), vervangen.
Veel organisaties realiseren zich dat zij zich moeten voorbereiden op de Wet DBA. Nog te vaak hebben organisaties hierbij echter geen aandacht voor de processen en risicobeheersing op lange termijn. Ons advies is om hier wel bij stil te staan en de processen onderdeel te laten uitmaken van het loonheffingen control framework (hierna: LCF), waardoor de organisatie de stap naar horizontaal toezicht kan maken.

.

Een nieuwe stap in kwaliteit fiscale praktijk en horizontaal toezicht

Jan Zweekhorst - Algemeen

De afgelopen jaren leek het erop dat het horizontaal toezicht een langzame dood zou sterven. Met name het fiscaal dienstverlenersconvenant leek stil te staan. Er werden nauwelijks nieuwe convenanten afgesloten en binnen de bestaande convenanten werden nauwelijks aansluitovereenkomsten gesloten. Veel fiscaal dienstverleners, veelal accountants/advieskantoren vroegen zich af of ze het convenant niet moesten opgeven en andere twijfelden aan het afsluiten ervan. De negatieve geluiden kregen na het rapport van de commissie-Stevens de overhand, leek het. De Belastingdienst was echter met een reorganisatie bezig en kon daardoor niet adequaat reageren op de geluiden die ook binnen de Belastingdienst toenamen. In het najaar van 2015 werd in het overlegorgaan voor horizontaal toezicht een nieuwe lijn uitgezet.1 Zo werd er een nieuwe leidraad aangekondigd en werd in het platform horizontaal toezicht, inmiddels een formele subcommissie onder het al jaren bestaande Becon-overleg, gewerkt aan een shortlist met knelpunten dan wel aandachtspunten.

.

Medeplegen versus medeplichtigheid

Willem Veldhuizen, Guido Gabriël Vos - Hoofdartikel

In de rechtspraak wordt het onderscheid gemaakt tussen medeplegen en medeplichtigheid. Hiermee kun je als fiscaal adviseur ook te maken krijgen. In dit artikel gaan we hier dieper op in aan de hand van voorbeelden.

.

Constructieve dialoog

Eelco van der Enden - Opinie

Onlangs publiceerde de Federation of European Accountants (FEA) een voorstel voor een Public Country by Country Reporting (PCbCR)-format.1  Het doel van de publicatie was om te komen tot een publieke dialoog over de wenselijkheid van meer fiscale transparantie en de wijze waarop dit ten behoeve van ‘multi-stakeholders’ het beste vormgegeven zou kunnen worden. De reden voor dit initiatief lag erin dat de FEA zich zorgen maakt over het feit dat er nogal wat discussie is ontstaan tussen voor- en tegenstanders van Public Country by Country Reporting. Zoals bekend heeft de OECD met betrekking tot BEPS 132 een format ontwikkeld voor Country by Country Reporting (CbCR), maar die is bedoeld voor belastingdiensten. De Europese Commissie kwam vervolgens met een format voor publieke CbCR die grotendeel gebaseerd is op het OECD-voorstel voor BEPS 13.3 Voor- en tegenstanders bestoken elkaar met eigenlijke en oneigenlijke argumenten of er überhaupt wel PCbCR moet komen4 5 en ondertussen ontwikkelen verschillende landen eigen CbCR- en PCbCR-formats. En we kennen ondertussen ook al wat varianten voor publieke rapportage, namelijk voor ‘extractive industries’ en banken. Vanuit al deze ontwikkelingen leek het de Working Party Taxation van de FEA, waarvan ik sinds een tijdje voorzitter mag zijn, zinvol om te kijken of we niet zouden kunnen discussiëren over een voor alle partijen acceptabele standaard voor PCbCR. Dit om een woud aan regelgeving en onvergelijkbaarheid te voorkomen. Daar schiet toch niemand wat mee op. Bovendien verhoogt dat de kosten alleen maar.

.

Eén ziel, twee gedachten

Albert Bomer, Oscar Smeets - Hoofdartikel

De IFRS-verplichtingen bij het bepalen van opbrengst sluiten niet aan op de btw-regelgeving. Op een drietal terreinen treden verschillen op. Allereerst wat betreft reikwijdte van de verplichtingen, maar ook bij het bepalen van hetgeen tot de opbrengst behoort en het moment van realisatie. De nieuwe IFRS-verplichtingen 15 (contracts with customers) en 17 (lease) brengen de verschillen scherper in beeld.

.

In gesprek met… Tweede Kamerlid Ed Groot

Eelco van der Enden - Interview

In deze reeks komen vooraanstaande politici aan het woord om hun visie te geven op fiscale ontwikkelingen die hen bezighouden. In deze aflevering is dat Tweede Kamerlid Ed Groot.

.

To bo or not to be fiscaal transparent

Eelco van der Enden - Blog

Met een voorstel van de Europese Commissie om ‘grote multinationals’ te verplichten bekend te maken hoeveel winstbelasting ze per land betalen hoopt de Commissie ongewenst fiscaal gedrag te ontmoedigen en maatschappelijke onrust rondom fiscaliteit te verminderen. Hiermee komt zij tegemoet aan de maatschappelijke roep om meer transparantie over fiscaal beleid van multinationals die is ontstaan als gevolg van LuxLeaks en Panama Papers. Frankrijk, Engeland, Griekenland, Nederland, een Europese accountantsorganisatie en de meerderheid van het Europese parlement zijn voor deze zogenoemde publieke ‘country-by-country reporting’.

.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria