Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2017, nummer 1

De verborgen waarde van de omzetbelasting (2)

John Sloot, Alex Wijnen, Edwin van Loon - Hoofdartikel

In een serie artikelen zetten de auteurs de werkelijke waarde van de btw voor u uiteen. Teneinde de btw op de juiste waarde te kunnen inschatten is het begrijpen van het systeem van heffing noodzakelijk. In de vorige editie hebben de auteurs de grondslag gelegd voor een beter begrip omtrent de waarde van btw voor elke onderneming. In deze editie wordt dieper ingegaan op enkele deelonderwerpen die in de praktijk vaak aanleiding geven tot verschillende interpretaties omtrent de juiste btw-behandeling en regelmatig leiden tot het missen van kansen op het gebied van btw-optimalisatie.

.

Relevante belastingdata vanuit transfer pricing en btw: de ‘Waarom’, ‘Wat’ en ‘Hoe’

Richard Cornelisse, Edwin van Loon - Hoofdartikel

De belastingmoraal verschuift. Steeds meer wordt iets wat wettelijk gezien mag, niet automatisch ook geaccepteerd door de publieke opinie. Reputatieschade dreigt. Belastingdiensten worden ook scherper, op zowel directe als indirecte belastingen. Ze willen vaker, sneller en meer gegevens zien. Daarnaast is er een tendens om de eindverantwoordelijkheid voor fiscale zaken hoger in de onderneming te leggen; in het Verenigd Koninkrijk ligt die sinds vorig jaar zelfs al bij de raad van bestuur.
Die twee tendensen stellen eisen aan de interne fiscale afdelingen en de externe accountants, maar bieden ook kansen. De gegevens die de belastingdiensten eisen, zouden door het bedrijf zelf goed gemonitord en geïnterpreteerd moeten worden. Zo kan worden gekeken in hoeverre die gegevens misschien wijzen op ongewenste situaties en te grote belastingrisico’s. Het kan ook zo zijn dat die gegevens duidelijk maken dat het bedrijf er misschien goed aan doet de bedrijfsprocessen anders te organiseren.
Door samenwerking van fiscale specialisten kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale fiscale reilen en zeilen van de multinational ontstaan. Van daaruit is een beter zicht op mogelijk gewenste investeringen voor het bedrijf mogelijk. Zo kan fiscaliteit de plaats innemen die het misschien altijd al verdient: als belangrijk onderdeel van het totale overkoepelende ondernemingsbeleid.

.

Real-time monitoring van transacties; een logische stap op weg naar continue tax assurance!

Willem Veldhuizen, Emiel van Kampen - Hoofdartikel

In dit artikel zetten de auteurs uiteen tegen welke problemen u kunt aanlopen bij het achteraf monitoren van uw administratie. Vervolgens schetsen zij aan de hand van praktijkvoorbeelden de foutgevoeligheid van een extra comptabele oplossing naast een ERP-systeem. Zij laten zij zien hoe real-time monitoring een bedrijf helpt om het proces te beheersen. De auteurs trekken de conclusie dat het gebruik van real-time monitoring in combinatie met steekproeven kan leiden tot continue tax assurance.

.

Fiscale gedragscodes: een nieuwe realiteit

Eelco van der Enden, Manon van Aalst - Hoofdartikel

Door de toegenomen maatschappelijke aandacht voor fiscaliteit is men het belastingbeleid van ondernemingen gaan zien als onderdeel van de ‘corporate governance’ (behoorlijk bestuur) van ondernemingen. Recente ontwikkelingen laten zien dat good tax goverance en tax codes of conduct steeds worden ingezet door ngo’s en overheden om fiscaal gedrag van ondernemingen te sturen. In dit artikel wordt een aantal voorbeelden besproken. De auteurs stellen kanttekeningen bij ‘soft law’-concepten die de effectieve werking hebben van een formele wet.

.

Invloed van de ‘Europese’ vennootschapsbelasting op de tax assurance van grote ondernemingen

Lisette van der Hel-van Dijk, Bas Herrijgers - Hoofdartikel

In oktober 2016 heeft de Europese Commissie (EC) nieuwe Richtlijnvoorstellen gelanceerd die moeten leiden tot een gemeenschappelijk vennootschapsbelastingsysteem binnen de Europese Unie (EU), genaamd de Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Volgens de EC zal de invoering moeten leiden tot het terugdringen van belastingontwijking binnen de EU. De CCCTB zal bovendien leiden tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven en – vanuit fiscaal oogpunt – tot een betere werking van de interne markt. In deze bijdrage staat de mogelijke impact van de invoering van de CCCTB-voorstellen op ondernemingen en belastingautoriteiten, vanuit het perspectief van tax assurance, centraal. De invoering van de CCCTB lijkt forse gevolgen te hebben voor de tax functie van internationaal opererende onderne-mingen en voor de uitvoeringspraktijk van belastingdiensten. Of de compliancekosten van ondernemingen met de invoe-ring van de CCCTB daadwerkelijk zullen dalen is de vraag. De overgang naar de CCCTB (eenmalig) en mogelijke im-plementatieverschillen tussen lidstaten (structureel) zullen immers kosten met zich mee brengen. We concluderen dat de werkzaamheden van de tax functie zullen veranderen door het wegvallen van transfer pricingproblematiek binnen de EU. We concluderen ook dat de invulling van het fiscale toezicht nauwelijks aandacht heeft gekregen in de Richtlijn-voorstellen en dat er nog een lange weg te gaan is voor er sprake is van één Europese controle vennootschapsbelasting.

.

De gemoderniseerde handhavingsregie van belastingdiensten

Fieke van der Vlist - Opinie

‘Van de Keniaanse Belastingdienst tot aan Belastingdiensten in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nederland, Costa Rica, Roemenië en Suriname. Waar ik mijn intrede ook deed, “responsive regulation” was altijd het antwoord op de vraag hoe keuzes in het uit te oefenen toezicht op belastingplichtigen – meer specifiek grote ondernemingen – worden gemaakt’.

.

Fiscale rechtsbescherming, een onrustig bezit

Dick Barmentlo - Column

Het is opvallend hoe vaak de laatste tijd in de pers aandacht wordt gevraagd voor het belang van fiscale rechtsbescherming. Die vraag komt niet alleen van de zijde van vertegenwoordigers van belastingplichtigen, maar ook uit de wetenschap. Het begon met een vlammend betoog van prof. Stevens in Het Financieele Dagblad eind november vorig jaar. Stevens’ centrale punt is het dilemma in de rechtsstaat: de overheid moet rechtshandhaving garanderen maar dat staat op gespannen voet met rechtsbescherming. De aanleiding voor deze cri de coeur van Stevens waren de internationale ontwikkelingen op het gebied van BEPS en het aannemen van de ‘anti-BEPS-richtlijn’.

.

In gesprek met… Tweede Kamerlid Roland van Vliet

Eelco van der Enden - Interview

Roland van Vliet, landelijk bekend geworden als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties, maar binnen de fiscale wereld vooral bekend als een professional met een mening over ons fiscale bestel. Binnenkort zal Van Vliet de Tweede Kamer verlaten om zijn ervaring en netwerk in te zetten voor zijn consultingbedrijf. Van Vliet, die zijn politieke roots had in de provinciale politiek van Limburg en de PVV, opereert sinds maart 2014 als éénmansfractie, maar is sinds april 2015 wel lid geworden van de VVD. Veel fiscaal-juristen met ervaring in de advieswereld en het bedrijfsleven kent de Tweede Kamer niet. Vandaar dat het Vakblad de kans aangreep de aan de Rijksuniversiteit Maastricht afgestudeerde fiscaal-jurist in zijn hoedanigheid als Kamerlid naar zijn mening te vragen wat hem zoal bezighoudt in de huidige fiscale wereld.

.

De nieuwe Trias Fiscalia

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Voor u ligt een wederom veelzijdig nummer van het Vakblad Tax Assurance. Als u de verscheidenheid van de artikelen ziet, bekruipt zich bij u wellicht ook het gevoel hoe ongelofelijk veelomvattend het vak tax assurance is. Het is eigenlijk nooit saai en constant in verandering. Mede omdat het niet alleen gaat over veranderingen in wetgeving of jurisprudentie.

.

Michael Cohennen: (michael cohent, heeft gemichaelcohend)

Eelco van der Enden - Blog

Met opzet feiten ontkennen die onwelgevallig zijn. Synoniem: jokken, politiek handig

Sommige mensen zijn gezegend met het vermogen de grootste problemen gewoon te ontkennen. Wij zagen dat laatst met de advocaat van Trump, ene Michael Cohen. Hij werd door CNN-anchor Brianna Keiler op redelijke toon gevraagd wat hij van de achterstand van Trump vond in dalende peilingen. Cohen’s antwoord: ‘Says who?’. ‘Ehhh… nou… de peilingen’. Lange stilte…‘Welke peilingen’. ‘Ehh… nou alle peilingen’. ‘Says who?’. ‘Ik heb uw vraag beantwoord… alle peilingen’. Vervolgens beschuldigt Cohen Keiler ervan dit soort vragen nooit te stellen aan het Clinton-kamp en negeert haar daarna volkomen.

.

Haktechnisch overleg

Eelco van der Enden - Blog

“Ik wil het niet hebben over de Belastingdienst, horizontaal toezicht. Daar wordt iedereen toch al mee doodgegooid. En ook niet over Blockchain. Als je het woord ‘Blockchain’ niet elke drie zinnen gebruikt, ben je niet meer sexy. Ik wil het ook niet hebben over ‘master files’ en ‘audit of tax’. Ik kan die begrippen niet meer horen. Data extraction is ook zoiets. Of compliance. Of TCF, public country-by-country-reporting en ‘in the cloud’”. Zo begon de voorzitter van ons vaktechnisch overleg dat wij begin deze week hadden. Het vaktechnisch overleg dat wekelijks wordt gehouden en waar met name jonge blozende (in mijn ogen) jongens en meisjes gewapend met wetboek, Vakstudie en WFR enigszins onzeker naar binnen schuiven. Onzeker omdat het vaktechnisch overleg plaatsvindt in een soort onaangename hak-cultuur. Een constante elkaar vliegen afvangende kakofonie van opgeblazen ego’s die allemaal willen laten zien hoe slim ze zijn. Een grote BNB- en wetsartikelenbrij werd wekelijks over ons uitgestort. Inderdaad… ‘werd’.

.

Groothertogdom Nederland

Eelco van der Enden - Blog

Afgelopen week bereikte ons het bericht dat het Groothertogdom zijn fiscale controles gaat aanscherpen. Zo zal er door de Luxemburgse belastingdienst gekeken worden of leningen tussen vennootschappen binnen concernverband wel zakelijk zijn. Tevens gaan ze beoordelen of concernfinancieringsmaatschappijen wel voldoen aan het ‘substance-vereiste’. Het ‘arm’s length-principle’ en ‘substance-vereiste’ zijn sinds tientallen jaren de internationale fiscale norm waaraan bedrijven zich te houden hebben. Het feit dat Luxemburg expliciet aangeeft dit te gaan controleren is dus best wel opmerkelijk. Wat deed de Luxemburgse belastingdienst dan tot nu toe? Enkel aangiften afstempelen? Dit bericht werd gekoppeld aan de mededeling dat Luxemburg haar vennootschapsbelastingtarief gaat verlagen van 21% naar 19%. Het Luxemburgse voorbeeld laat zien hoe gunstig fiscaal beleid vroeger gevoerd werd en in de toekomst gevoerd gaat worden.

.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria