Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Vakblad Tax Assurance 2017, nummer 2

Horizontaal toezicht en ‘window dressing’

Richard Cornelisse - Column

Wat als horizontaal toezicht door externe tax assurance specialisten zou zijn beoordeeld, zoals ook de AFM objectief en met inzet van deskundigheid publieke accountants beoordeelt? Wat zouden de conclusies zijn geweest over het effectief functioneren?

.

Back to the Future

Eelco van der Enden - Hoofdredactioneel

Tegen de tijd dat deze aflevering van het Vakblad Tax Assurance bij u in de bus is geploft, zullen weer de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden. Er is waarschijnlijk een nieuwe staatsecretaris van Financiën. Er zal iets meer bekend zijn over de voorstellen voor herziening van het Amerikaanse belastingstelsel. Er zullen weer legio artikelen verschenen zijn over de noodzaak tot herziening van het Nederlandse belastingstelsel. Ongetwijfeld zullen er weer voorstellen van de Europese Commissie onder vuur zijn genomen door de Europese fiscale vakbroeders en werkgeversorganisaties. Dat laatste zal geen verassingen opleveren. Ongeacht welk voorstel dan ook, de kritiek zal als altijd zijn: slecht voor de Europese concurrentiepositie, prijsgeven van bedrijfsgeheimen, toegenomen kosten van compliance, belastingdiensten hebben de capaciteit niet om deze (nieuwe) informatie te verwerken, strijdig met een/het Europees Verdrag, en de tot nu toe genomen maatregelen (BEPS e.d.) moeten eerst inzinken. NGO’s zullen ook voorspelbaar op nieuwe Commissie-voorstellen reageren: dat ze niet ver genoeg gaan, ongelijkheid in de hand werken en dat honderd-miljardmiljoen belasting ontweken wordt in Afrika.

.

Het verdelen van verantwoordelijkheid tussen tax en business

Jordy de Haan - Hoofdartikel

Elke onderneming wil haar strategische doelstellingen behalen en zijn corporate governance-structuur op een optimale manier inrichten. Een belangrijk aspect hierin is om compliant te zijn aan de wet- en regelgeving op het gebied van de fiscaliteit. Hierbij kan de onderneming gebruikmaken van een zogenaamde Internal Control Framework van COSO, waarin interne risicobeheersingsmaatregelen (i.e., key controls) worden gemonitord. Om de effectiviteit en efficiëntie te waarborgen dient de onderneming drie verdedigingslinies vorm te geven. Elke verdedigingslinie heeft haar eigen verantwoordelijkheden en specifieke functie- en takenpakket, die op een evenwichtige wijze binnen de onderneming zijn verspreid. De Belastingdienst kan op zijn beurt een bijdrage leveren door middel van het toepassen van coöperatieve compliance. In deze bijdrage probeer ik een raamwerk te schetsen waarin de verdeling van ownership en verantwoordelijkheden tussen tax en de business dient plaats te vinden.

.

Pontius Pilatus

Eelco van der Enden - Blog

De OECD verdedigt te vuur en te zwaard het ‘arm’s length principle’ als moeder aller waarheden om tot een juiste interne verrekenprijs te komen. Dat is tegen het zere been van sommige niet-OECD-landen. Die vinden het aanmatigend dat ‘het Westen’ dicteert wat een juiste interne verrekenprijs is.

.

Monitoren van kwaliteit bij uitbesteding van btw-compliance naar een shared service center

Ron Nikken - Hoofdartikel

Wanneer de btw-compliance wordt uitbesteed aan een shared service center in het buitenland, zal de onderneming naast de gebruikelijke controlemaatregelen en monitoring extra maatregelen moeten nemen om de geografische en culturele afstand te overbruggen. Vooral het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit zijn belangrijke aandachtspunten. De btw-afdeling is daarbij een spin in het web en zal vanwege de specifieke kennis vaak meerdere petten op hebben.

.

Process mining binnen de fiscale functie

Huub Stringer - Hoofdartikel

Process mining zal door veel fiscalisten geassocieerd worden met Business Process Management (BPM) en Data Analytics. Volledig geautomatiseerd procesmanagement gebeurt in het algemeen nog niet in de fiscale functie. Op basis van events en deelwaarnemingen worden nu de risico’s bepaald en de processen verbeterd. Door mogelijkheden en ontwikkelingen van data-analyse en process mining tools kan gewerkt worden aan geautomatiseerde event logging. Zo worden de feitelijke processen getoond en kan de fiscale monitoring een serieuze innovatieslag maken.

.

De verborgen waarde van de omzetbelasting (3)

Alex Wijnen, Edwin van Loon, John Sloot - Hoofdartikel

In een serie artikelen zetten de auteurs de werkelijke waarde van de btw voor u uiteen. Teneinde de btw op de juiste waarde te kunnen inschatten is het begrijpen van het systeem van heffing noodzakelijk. In de vorige artikelen hebben de auteurs de grondslag gelegd voor een beter begrip omtrent de waarde van btw voor elke onderneming. In deze editie wordt dieper ingegaan op de waarde van de omzetbelasting voor de maatschappij en stellen de auteurs een aantal kritische vragen over de effectiviteit van het huidige btw-stelsel.

.

Handhaving voorbij compliance

Adriaan Denkers - Hoofdartikel

Dit artikel beschrijft een handhavingsschema. Het schema omvat, naast interventies gericht op repressie en op compliance, ook interventies die gericht zijn op het faciliteren van het gewenste gedrag. Het schema deelt interventies daarnaast ook in naar de intensiteit van de interventies; van de weinig ingrijpende passieve interventies, tot de actieve interventies met een zeer grote impact. Het artikel besluit met mogelijke toepassingen van dit schema in de praktijk van de handhaving.

.

Interessant

Eelco van der Enden - Blog

Binnen de EU, parlement en Commissie is een debat gaande over de toekomst van het belastingadviesvak in Europa. Via enquêtes wordt verschillende gremia gevraagd hun visie te geven. Heel kort door de bocht gaat het er feitelijk om of het belastingadviesvak een gereguleerd beroep moet worden of niet. En zo ja, of dit op Europees niveau vormgegeven zou moeten worden of nationaal. Laat ik vooropstellen dat het mij werkelijk geen bal uitmaakt. Het werk dat onder tax assurance valt zie ik al lang niet meer als ‘belastingadvies’. Dat is het namelijk niet. Het gaat over data en procesverbetering. Eigenlijk over ‘operations’ en ‘IT’. Fiscale wetgeving heeft bij tax assurance het primaat niet meer, net zo min als arbeidsrecht voor de HR-functie of het Wetboek van Koophandel voor ‘sales’. Niet dat het niet belangrijk is. Integendeel. Maar niet leidend. Het is een onderdeel van het HR- en sales-proces.

.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de gevolgen voor het loonheffingen control framework

Elmer van Lienen, Mathijs Gersie - Hoofdartikel

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese verordening (General Data Protection Regulation) die regelgeving rondom gegevensbescherming in Europa verder regelt en uniformeert. De AVG gaat over het beheren van persoonsgegevens en hoe hiermee wordt omgegaan. De regels zijn van toepassing op alle verwerkingsverantwoordelijken en gegevensverwerkers in de EU.

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en zal deze worden gehandhaafd. Organisaties zullen zich dus tijdig en goed moeten voorbereiden op de nieuwe regels.

.

Hybride mismatch acrobaat

Eelco van der Enden - Blog

Onlangs stond in Het Financieele Dagblad een artikel over de wenselijkheid/onwenselijkheid tot regulering van het vak van ‘toezichthouder’ voor de zorgsector en woningbouwcorporaties. Uit onderzoek bleek dat de ‘toezichthoudende ervaring’ en ‘kennis’ bij veel commissarissen van woningbouwcorporaties en zorgverleners beneden de maat was. De onderzoekers pleiten voor regulering. Dat wil zeggen: een opleiding met test die een minimum aan theoretische en praktische kennis moet garanderen. Belangenverenigingen van zorg- en woningbouwcorporaties toezichthouders waren tegen. ‘Wij stoppen onze energie liever in het verbeteren van ons cursusaanbod’.

.

Discussie over toegevoegde waarde horizontaal toezicht grote ondernemingen beslecht?

Lisette van der Hel-van Dijk - Algemeen

Al sinds de invoering in 2005 is er discussie over de toegevoegde waarde van het zogenoemde horizontaal toezicht van de Belastingdienst. Eind 2011 heeft een externe commissie – de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (hierna: de commissie-Stevens) – onderzoek gedaan naar onder andere de effectiviteit en efficiency van het horizontaal toezicht. Dit onderzoek leidde in 2012 tot de conclusie dat de Belastingdienst onvoldoende informatie tot zijn beschikking had om de effectiviteit en efficiency van horizontaal toezicht te meten.

.

Tax is where the environment was 23 years ago (for some…)

Eelco van der Enden - Blog

Afgelopen week was ik uitgenodigd om te spreken op een seminar van de ALDE-fractie in het Europees Parlement over Public Country-by-Country-Reporting (PCbCR). U weet wel, het voorstel van de Europese Commissie om bedrijven met een omzet van meer dan € 750.000.000 meer inzicht te laten geven in de fiscale positie. Niet iedereen is blij met dit voorstel. Business Europe, American Chamber of Commerce maar ook de OECD zien het niet zitten. De laatste vanwege het feit dat ze bang zijn dat de internationale consensus over inlichtingenuitwisseling tussen belastingdiensten en BEPS in gevaar komt. Geen idee of dat zo is.

.

 omslag editie2013 2

Demo

Klik hier voor een voorbeeldartikel inclusief eindtoets.

Neem een abonnement op het vakblad

Het ‘Vakblad Tax Assurance’ stelt u in staat om uw actuele kennis met betrekking tot tax assurance bij te houden.
Het richt zich met artikelen op business & tax environment, business operations, tax operations, tax risk mangement, monitoring & testing en tax assurance. Het vakblad verschijnt tweemaal per jaar.

Abonneer

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria