Ik ben geregistreerd Tax Assurance Provider en heb toegangcodes

Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Register en kenniscentrum voor de Tax Assurance Provider

Algemene voorwaarden van
Stichting RTAP en taxassurance.nl

Organisatie

Taxassurance.nl is een samenwerking tussen de Stichting Registered Tax Assurance Providers (hierna te noemen: Stichting RTAP) en Domus Editoria BV (hierna te noemen: Domus Editoria).

Het secretariaat van de Stichting RTAP is telefonisch bereikbaar onder nummer + 31 (0) 346 291211, van maandag tot en met vrijdag van 8:30-12:00 uur en van 12:30-16:30 uur. Op de overige tijden en bij afwezigheid kunt u reageren via e-mail: secretariaat@taxassurance.nl, of middels het contactformulier op www.taxassurance.nl. U kunt hier terecht voor vragen over:

 • de beoordeling van uw lidmaatschapsaanvraag;
 • het verstrekken van het certificaat van registratie;
 • de reglementen van de Stichting RTAP;
 • de opleidingsbijeenkomsten;
 • de registratie van uw PE-punten en vragen omtrent de kennistoetsen behorende bij het Vakblad Tax Assurance;
 • het kunnen vinden van een Tax Assurance Provider;
 • adreswijzigingen;
 • de algemene voorwaarden.

Domus Editoria draagt zorg voor de registratie, administratie en facturatie van de leden van het register Registered Tax Assurance Provider (hierna te noemen: ‘Register RTAP’) en het daarbij behorende online kenniscentrum Taxassurance.nl. Zij is tevens verantwoordelijk voor onderhoud en beveiliging van de website.

Met “lid” of “leden” wordt in alle communicatie – waaronder deze voorwaarden – bedoeld: leden wier registratie is goedgekeurd door Stichting RTAP en wier registratie niet beëindigd is.

Aanmelding

Aanmelding om opgenomen te worden in het Register RTAP vind plaats op de website www.taxassurance.nl. Bij aanmelding verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Aanmelders dienen te beschikken over de juiste vooropleiding en deelnamebewijs of een daaraan gelijkwaardig diploma; dit is altijd ter beoordeling van de Stichting RTAP, zie hiervoor de reglementen. Na uw aanmelding zal Stichting RTAP binnen 7 werkdagen uw registratie beoordelen en u een bewijs van inschrijving sturen.

Stichting RTAP maakt bij registratie in het Register RTAP onderscheid tussen de categorieën gecertificeerde Tax Assurance Providers, geassocieerde Tax Assurance Providers en aspirant Tax Assurance Providers (aspirant-leden).

Lidmaatschap

Lidmaatschap van en registratie in Register RTAP geeft leden recht op:

 • inschrijving als gecertificeerd lid in het Register RTAP;
 • volledige toegang tot het online kenniscentrum taxassurance.nl voor de duur van het lidmaatschap;
 • toegang tot het persoonlijk nascholingsdossier op de website taxassurance.nl;
 • het ontvangen van het Vakblad Tax Assurance voor de duur van het lidmaatschap;
 • het mogen voeren van het beschermde RTAP-keurmerk;
 • toegang tot regelgeving, sjablonen, standaarden e.d.

Gecertificeerde en geassocieerde Tax Assurance Providers betalen voor registratie – vanaf 1 januari 2015 – een lidmaatschapscontributie van € 475 excl. btw per kalenderjaar. Aspirant Tax Assurance Providers betalen € 235 excl. btw per kalenderjaar. Prijswijzigingen zijn voorbehouden en worden voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar gecommuniceerd aan de leden.

Lidmaatschap wordt automatisch verlengd en is tot wederopzegging door het lid conform de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Stichting RTAP behoudt zich het recht voor registratie te beëindigen en daartoe een schriftelijke motivatie aan het lid te verstrekken.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks en dient uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar met ingang waarvan het lidmaatschap beëindigd moet worden, ingediend te zijn. Alleen schriftelijke opzeggingen gericht aan Stichting RTAP worden geaccepteerd. Stichting RTAP zal een opzegging schriftelijk bevestigen binnen 3 werkdagen.

Activiteiten

Stichting RTAP en Domus Editoria organiseren jaarlijks activiteiten voor actieve leden. De meeste activiteiten vallen voor leden binnen hun lidmaatschap. Bij afwijkingen hiervan wordt hierover vooraf gecommuniceerd. Het niet bijwonen van activiteiten kan niet resulteren in gedeeltelijke teruggaaf van lidmaatschapscontributie.

Niet-leden kunnen - onder bepaalde voorwaarden - aan een aantal activiteiten deelnemen, zij betalen tenzij anders wordt vermeld, een prijs per activiteit. Alle geplande data zijn onder voorbehoud.

Losse abonnementen

Het is mogelijk buiten het RTAP-lidmaatschap om een los abonnement te nemen op een van de uitgaven van Taxassurance.nl, zoals het Vakblad Tax Assurance en nog te ontwikkelen uitgaven. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van Domus Editoria BV.

Aan het Vakblad Tax Assurance zijn kennistoetsen gekoppeld en de mogelijkheid om PE-punten te halen. Deze rechten gelden alleen voor leden van het Register Tax Assurance Providers. Niet-leden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Betalingsvoorwaarden

Leden ontvangen in januari een factuur voor de jaarlijkse lidmaatschapscontributie met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. Bij niet-betaling is Domus Editoria zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel de vordering over te dragen aan derden. Stichting RTAP en Domus Editoria zijn bij betalingsachterstand gerechtigd een lid de toegang tot de desbetreffende activiteiten te weigeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van het lid.

Klachten

Klachten over aan u geleverde zaken of diensten dienen binnen uiterlijk veertien dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan Stichting RTAP te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Stichting RTAP en lid en haar rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Op de rechtsverhouding tussen Stichting RTAP en het lid is Nederlands recht van toepassing.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Domus Editoria uitgegeven werken, waaronder begrepen logo, domeinnaam, auteursrechten, merkenrechten en databankrechten, berusten bij Domus Editoria of de door Domus Editoria vertegenwoordigde auteurs. Voor zover niet uitdrukkelijk door Domus Editoria of bij wet toegestaan, mag niets uit de door Domus Editoria uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

Ik wil me registreren als Tax Assurance Provider

U kunt zich registreren als:

 • Aspirant Tax Assurance Provider
 • Geassocieerd Tax Assurance Provider
 • Geregistreerd Tax Assurance Provider

Wilt u meer weten over de voordelen van registratie? Lees meer ›

Registreren

Volg Tax Assurance

Ontvang de nieuwsbrief

Tax Assurance

is een initiatief van
Stichting RTAP en Domus Editoria